7 - 8 กันยายน 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตรสิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ (AYS) จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สร้างแรงบันดาลใจและการค้นหาหัวข้อโครงงาน” สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จำนวน 144 คน เพื่อเสริมทักษะความรู้ สร้างแรงบันดาลใจการเรียนวิทยาศาสตร์ และค้นหาหัวข้อการทำโครงงานที่น่าสนใจ โดยมี นางฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สวทช. กล่าวต้อนรับและเปิดงาน

ไฮไลท์หนึ่งที่น่าสนใจของค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ คือ การบรรยายเรื่อง Design Thinking for Students โดย นายอัศวิน พานิชวัฒนา Executive Creative Director บริษัท GREYnJ UNITED เอเจนซี่โฆษณาชื่อดังที่มีผลงานสร้างสรรค์โฆษณาแบรนด์ระดับโลก พร้อมด้วยทีมงาน ที่ได้ให้บรรยายถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและค้นหาหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ ตลอดจนปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยวิทยากรกล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์จะทำให้ทำอะไรได้มากกว่าปกติ และก่อนที่จะเริ่มคิดสร้างสรรค์สิ่งใด ต้องให้ความสำคัญกับการตั้งคำถาม เพราะการตั้งคำถามที่ถูกต้องจะนำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์

“ในขั้นตอนการคิด เพื่อให้เกิดความคิด หรือ Idea ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1: หาข้อมูล โดยให้หาข้อมูลมากที่สุด รอบด้าน และหาอย่างเดียว ขั้นนี้อย่าเพิ่งคิด ต่อด้วย ขั้นที่ 2: คิด ให้ทำการคิดอย่างเดียว คิดให้มากที่สุด จดหรือบันทึกทุกสิ่งที่คิด และขณะคิดอย่าทำอย่างอื่น จากนั้น ขั้นที่ 3: พัก หลังคิดเสร็จให้พักก่อน อาจไปเดินเล่น พักผ่อน หากมีเวลาอาจทิ้งระยะเวลาสักคืนก่อนได้ และขั้นสุดท้าย ขั้นที่ 4: เจอ จะพบว่าเราจะเจอไอเดียที่มันน่าสนใจ ปิ๊งขึ้นมาได้ในที่สุด เพราะระบบสมองของมนุษย์เราจะถูกตั้งโปรแกรมให้ทำงานในลักษณะนี้”

นอกจากนี้ วิทยากรยังให้ความสำคัญกับการระดมสมอง (Brainstorm) เพราะหลายคนหลายความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน จะทำให้ได้ความคิดที่หลากหลายและเป็นกระบวนการคิดที่ได้ผลมาก อย่างไรก็ตาม ก่อนการเข้าระดมสมองควรต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องต่อไปนี้ เพื่อให้การระดมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วางเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว หรือทิ้งตัวตน แม้มีคนที่ไม่ชอบในทีมระดมสมองแต่ให้ปล่อยวางเสีย มองงานเป็นที่ตั้ง / หาคนที่แตกต่าง เพราะจะทำให้ได้ความคิดที่หลากหลายจากคนประเภทอื่นที่แตกต่างไปจากเรา / อย่ากลัวโง่ ที่จะแสดงความคิดเห็นเพราะสิ่งที่เราคิดและเสนอ อาจไปสร้างแรงดันดาลใจหรือกระตุ้นความคิดของคนอื่นในทีมได้ / อย่าเพิ่งยิงและอย่าด่วนสรุป ให้โอกาสทุกคนได้นำเสนอแล้วค่อยมาคัดเลือกภายหลัง / หากคิดไม่ออกให้กลับไปอ่านโจทย์โดยละเอียดอีกครั้ง เพราะหลายครั้งไอเดียมาจากโจทย์ที่ตั้งไว้นั่นเอง และกรณีคิดไม่ออกยังสามารถคิดไปทีละมุมได้ด้วย เช่น มุมของผู้ชาย-มุมของผู้หญิง มุมของผู้ใหญ่-มุมของเด็ก มุมของคนรวย-มุมของคนจน เป็นต้น รวมถึงเมื่อเวลาคิดอะไรมากๆ แล้ว เราอาจจะจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นมากเกินไปให้ถอยออกมา 1 ก้าว หรือพักก่อน หรืออาจทิ้งไว้สักคืนหากมีเวลา ทั้งนี้ เวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการระดมสมองคือ 24 นาที ซึ่งเป็นเวลาที่ทางนักวิชาการในยุโรปค้นพบแล้วว่า เป็นเวลาที่เหมาะสม ไม่นานจนเสียสมาธิและน้อยจนเกินไปที่จะร่วมกันระดม

สำหรับกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและการค้นหาหัวข้อโครงงานภายในค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ น้องๆ นักเรียน มีโอกาสได้รับฟังการบรรยายเรื่องจุดประกายกระบวนทัศน์ คิดแบบโครงงานวิทย์ โดยรุ่นพี่ นายชลพิสิฐ เกียรติเสวี นักศึกษาปริญญาโท สาขาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาเคมี ประจำปี 2560 มาแนะนำการคิดเพื่อให้ได้โครงงาน

การบรรยายเรื่องสถิติวิจัย เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ในการทำโครงงานวิทย์ โดย อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์ จากภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงกิจกรรมฝึกปฏิบัติการ Kid-Bright จากจินตนาการสู่ต้นแบบชิ้นงานนวัตกรรม โดย ดร.อภิชาติ อินทรพานิชย์ และทีมวิจัย หน่วยวิจัยอิเล็กทรอนิกส์และระบบทางชีวการแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. และการบรรยายเรื่องข้อมูลในยุคไทยแลนด์ 4.0 สืบค้นอย่างไรให้น่าเชื่อถือ โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สวทช. ตลอดจนกิจกรรมเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เยี่ยมชมศูนย์ไบโอเทค ศูนย์เอ็มเทค และศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อเป็นการเปิดโลกและสร้างแรงบันดาลใจในเส้นทางสายวิทยาศาสตร์ต่อไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป