(6 ก.ย. 60) ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรุงเทพฯ: โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ โดย นายพิชิต วีรังคบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ TCDC และ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Vgreen) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผศ.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร ม.เกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือโครงการ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนายั่งยืน” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค (ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน วัสดุ สิ่งทอ บรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ) ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งออกตลาดต่างประเทศ พร้อมรองรับตลาดสีเขียว ด้วยการพัฒนาธุรกิจและการตลาดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยทั้ง 3 หน่วยงานมุ่งมั่นนำความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ประกอบการในสังคมคาร์บอนต่ำ ตั้งเป้าหนุนผู้ประกอบการอย่างน้อยปีละ 10 ราย ตลอดระยะเวลา 3 ปี (ก.ย. 60 - ก.ย. 63)

   

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี กล่าวว่า “โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนายั่งยืน เป็นการดำเนินการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานหลัก 3 แห่ง คือ TCDC หรือศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนวทางการสร้างนวัตกรรม และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ขณะที่ Vgreen (วีกรีน) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชี่ยวชาญด้านการประเมินชีวิตและฉลากสิ่งแวดล้อม การสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อมบนแนวคิดการออกแบบโดยตลอดวัฏจักรชีวิต (Life cycle design) และ โปรแกรม ITAP สวทช. ที่ให้การสนับสนุนทุนในการดำเนินโครงการ เป็นผู้จัดการโครงการ ติดต่อประสานกับผู้ประกอบการ และดูแลโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยโครงการฯ มุ่งมั่นที่จะเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการก่อนก้าวสู่ตลาดยุคเศรษฐกิจสีเขียวด้วยการสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์ตลาดปัจจุบัน ความสำคัญของตลาดสินค้าสีเขียว ระบบการจัดการในการก้าวสู่ตลาดสีเขียวทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ และความเข้าใจเรื่องฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco Labels) โดยใช้หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนวทางการสร้างนวัตกรรม และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อหนีจากกรอบความคิดเดิมๆ ผ่านสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน รวมถึงร่วมกันค้นหาแนวคิดผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ จนช่วยให้ผู้ประกอบการได้โจทย์ที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้มากที่สุดสำหรับการวิจัยและการออกแบบในเชิงลึกต่อไป เพราะเมื่อเริ่มต้นดีแล้ว ปลายทางหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ย่อมมีโอกาสทางการตลาดที่สูงกว่า โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมที่จะจับมือนักออกแบบเพื่อช่วยผู้ประกอบการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ ตั้งเป้าสนับสนุน SMEs ในกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค ปีละอย่างน้อยจำนวน 10 บริษัท โดยโครงการมีระยะเวลา 3 ปี (กันยายน 2560 - กันยายน 2563)”

Dr-Thitapha-Smitinont

“การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อมบนแนวคิดการออกแบบโดยตลอดวัฏจักรชีวิต (Life cycle design) จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพิจารณากิจกรรมตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตบรรจุภัณฑ์ การกระจายสินค้า การใช้งาน การจัดการของเสียหลังหมดอายุการใช้งาน และการขนส่งที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน ด้วยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเชิงบูรณาการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม สู่ นวัตกรรมสังคม ระหว่างผู้ประกอบการ (ผู้ผลิต) นักออกแบบ และนักเทคโนโลยี ตลอดจนนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด เพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ สร้างแบรนด์อีโค่ และทำการตลาดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาค เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ ภาคการออกแบบ และทรัพยากรบุคคลคนรุ่นใหม่ รวมถึงเตรียมความพร้อมรองรับนโยบายตลาดสีเขียว (Single green market) ของสหภาพยุโรป ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนสู่นโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากลด้วย” ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ กล่าวเสริม

MOU

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป