(31 สิงหาคม 2560) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มภาคี 7 ประเทศ ได้แก่  ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนม่า มองโกเลีย บังคลาเทศ และประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Information Technology Professionals Examination Council: ITPEC เป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค โดยจัดสอบเพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอทีแบบไม่อิงผลิตภัณฑ์ใดๆ 

พร้อมทั้งจัดการประชุมกลุ่มผู้บริหารประเทศสมาชิก ITPEC Executive Directors’ Meeting 2017 in Bangkok ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2560 เพื่อรายงานสถานะการสอบของแต่ละประเทศ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ และผลักดันการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีในกลุ่มประเทศสมาชิก เพื่อทำให้สามารถเพิ่มจำนวนผู้สมัครสอบและจำนวนผู้สอบผ่านให้มากขึ้น การพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรของแต่ละประเทศให้มีมาตรฐานเทียบเท่าในระดับสากล

คุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 เป็นศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน ซึ่ง สวทช. หน่วยงานวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้เอกชนสามารถเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนขยายตลาดทั่วโลก รวมถึงความคิดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ผสมผสานกับการเป็นผู้ประกอบการและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ เช่น Artificial Intelligence, Blockchain, Cloud Infrastructure, Big Data  และ IOT เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการรักษาความปลอดภัยของประเทศของเราได้เข้าสู่ตลาดมากขึ้น การจัดสอบ ITPE เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอทีแบบไม่อิงผลิตภัณฑ์ใดๆ ในการวางรากฐานสำหรับเป็นแหล่งข้อมูลด้านเทคนิค นอกจากนี้การจัดกลุ่ม ITPE ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลกระตุ้นให้เกิดการสร้างข้อมูลขนาดใหญ่ พร้อมทั้งสร้างความเข้มเข็งให้กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอีกด้วย

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป