2 สิงหาคม 2560 ที่ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ในโอกาสนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. และเจ้าหน้าที่ สวทช. นำผลงานวิจัยที่ได้รับการถ่ายทอดเชิงพาณิชย์ร่วมจัดแสดง ได้แก่ ด้านการเกษตร “พันธุ์ข้าวเจ้า กข73 หรือข้าวเจ้าหอม ทนดินเค็ม ต้านทานโรคไหม้” พัฒนาโดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว และไบโอเทค สวทช. ด้านการแพทย์ ได้แก่ ผลงานวิจัย “SugarAL ทางเลือกใหม่ในการตรวจเบาหวาน” ตรวจเบาหวานโดยไม่ต้องงดอาหาร และเหมาะกับผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ซึ่งมีความผิดปกติในการสร้างฮีโมโกลบิน พัฒนาโดย ศูนย์นาโนเทค สวทช. และ “กระดูกและข้อโลหะต้นแขนส่วนบน” เพื่อผู้ป่วยมะเร็งกระดูก พัฒนาโดย ศูนย์เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับ รพ.เลิดสิน นำไปใช้ผ่าตัดให้กับผู้ป่วยมะเร็งกระดูกแล้ว 10 ราย ได้ผลเป็นที่พอใจ ไม่มีการติดเชื้อ ทำจากวัสดุไทเทเนียมผสม แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา เข้ากับร่างกายได้ดี  สำหรับด้านความมั่นคง “เครื่องรบกวนสัญญาณย่านความถี่” Wi-Fi 2.4 GHz (Wi-Fi Defender) ตัดสัญญาณ Wi-Fi เพื่อความมั่นคงและปลอดภัย รัศมี 15 เมตร เพื่อระงับหรือตัดขาดสัญญาณในพื้นที่รัศมีการทำงานของเครื่องฯ ทั้งนี้การนำผลงานวิจัยที่ได้รับการถ่ายทอด และอยู่ระหว่างการถ่ายทอดเชิงพาณิชย์มาจัดแสดงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุนหมุนเวียนมุ่งพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

อนึ่ง ทุนหมุนเวียนที่ได้รับรางวัลประจำปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 16 รางวัล แบ่งเป็น 4 ประเภทรางวัล  ดังนี้ 1. รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น  2. รางวัลการพัฒนาดีเด่น  3. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น  4. รางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุนหมุนเวียนมุ่งพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 และให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ด้วยการน้อมนำ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวคิดในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดสังคมที่มีความพอเพียง และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการมอบรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นแรงผลักดันทุนหมุนเวียนเร่งพัฒนาผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากจากทุนหมุนเวียนมีส่วนในการส่งเสริม ผลักดัน กระตุ้น พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศต่อไปอย่างยั่งยืนต่อไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป