31 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โดย สถาบันวิทยาการ สวทช. มุ่งยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและบริการไทยให้เป็นมืออาชีพ และพันธกิจในด้านการพัฒนาบุคลากรของประเทศด้วยการให้บริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาทางวิชาการและเทคนิคเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากรในภาคการผลิตและบริการของประเทศไทย

เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและโจทย์ประเด็นทางเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นยุค Thailand 4.0  โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”  โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

ดร.ศิริชัย  กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการ สวทช.กล่าวว่า สถาบันฯ เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล จึงได้จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “การนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล : Artificial Intelligence (AI) - Next move for the smarter business in the Digital Age.” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง AI : Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อให้มีความสามารถคล้ายกับมนุษย์ สามารถส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ให้ได้ดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้จะถูกนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างชาญฉลาด

นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานและบริษัทไอทีชั้นนำที่ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการดำเนินงานรวมถึงการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและสามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดได้อย่างน่าสนใจ  รวมถึงท่านจะได้รับชมตัวอย่างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีจากการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย

ดร.ศิริชัย  กิตติวราพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาฯ การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีผู้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เข้ามาเป็นจำนวนกว่า 400 คน ภายในเวลาเปิดรับเพียง 2 วัน และปิดรับลงทะเบียนด้วยจำนวนกว่า 500 คน โดยมีร้อยละของผู้เข้าร่วมงานสัมมนาที่สังกัดภาคเอกชน ร้อยละ 62,  รัฐวิสาหกิจ ราชการ องค์กรอิสระ สมาคม องค์การมหาชนและหน่วยงานที่มีพ.ร.บ.เฉพาะ ร้อยละ 24,  ภาคการศึกษาและไม่ระบุหน่วยงาน ร้อยละ 14  จากจำนวนผู้ลงทะเบียนดังกล่าวแสดงให้เห็นแล้วว่าทุกท่านมีความพร้อมและมีความตื่นตัวที่จะก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ไปพร้อมกันกับเรา ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่พร้อมยินดีให้การสนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านไอทีของประเทศเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับสากล

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป