ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี :  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จับมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย 11 หน่วยงาน ประกาศเจตจำนงภาคีแนวร่วมผนึกกำลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ในงาน “Thailand Industry Expo 2017” โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยาน

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในและการขับเคลื่อนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกลไกประชารัฐ โดยมีเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์ที่จะก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 นั้น เปรียบเสมือนเข็มทิศกำหนดทิศทางในอนาคตที่มุ่งผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตและสามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางโดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนบนฐานความรู้และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม สวทช. เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาสนับสนุนนโยบายของรัฐและร่วมเป็นหนี่งในองค์กรที่ผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 นี้ ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 แบบบูรณาการตามกลไกประชารัฐครั้งนี้ประกอบด้วย 12 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และสถาบันไทย-เยอรมัน

โดย สวทช. ให้การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา ต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมให้สามารถสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ในการพัฒนาบุคลากร สร้างการมีส่วนร่วมและเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์ของหน่วยงานเพื่อเป็นต้นแบบที่สามารถขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาบุคลากรและสอนงาน (Coaching) ให้สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะในระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษา รวมถึงสร้างผู้เชี่ยวชาญที่ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเป็นแกนนำในการพัฒนากระบวนการที่จะชี้นำและส่งเสริมการปรับตัวของผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งสนับสนุนการจัดหาพื้นที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เพื่อการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ยั่งยืนต่อไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป