ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร และโปรแกรมเมล็ดพันธุ์ คลัสเตอร์อาหารและเกษตร ร่วมกับสถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ โดยบริษัทภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นต้นแบบความรู้และนวัตกรรมการเกษตรในหลายด้าน รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยเป็นผู้ส่งออกเมล็ดพันธุ์อันดับ 1 ของโลก ขณะที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเมล็ดพันธุ์อันดับ 9 ของโลก และอันดับ 2 ในเอเชีย จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์และถอดบทเรียนจากความสำเร็จที่ทำให้เนเธอร์แลนด์ก้าวสู่การเป็นประเทศผู้ส่งออกเมล็ดพันธุ์อันดับ 1 ของโลก

โดยมีวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากเนเธอร์แลนด์จำนวน 5 ท่าน จากสถาบันวิจัยและการศึกษาอันดับหนึ่งของโลกด้านเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหาร “Wageningen University & Research” หน่วยงานตรวจรับรองและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ “Naktuinbouw” (The Netherlands Inspection Service for Horticulture) และองค์กรไม่แสวงกำไร “Access to Seeds Foundation” มาบรรยายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี ประสบการณ์ และระเบียบปฏิบัติของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ยังนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี การศึกษาวิจัย และการค้าระหว่างไทยและเนเธอร์แลนด์อีกด้วย

“การสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานมาก โดยในวันแรกเป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ทั้งในเรื่องโอกาสและความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์กับความต้องการอาหารในอนาคต สถานการณ์และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ในเนเธอร์แลนด์ การใช้เทคโนโลยีโรงเรือนสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ รวมถึงกฎระเบียบการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ร่วมนำเสนองานวิจัยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และกฎระเบียบการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในไทยด้วย สำหรับในวันที่สองเป็นการฝึกภาคปฏิบัติและเรียนรู้การทดสอบเมล็ดพันธุ์เฉพาะกลุ่มที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักวิชาการจาก Wageningen University & Research ให้ความรู้และคำแนะนำอย่างใกล้ชิด” รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าว
นายอิโด เวอร์ฮาเก้น ผู้อำนวยการสถาบัน Access to Seeds Foundation กล่าวว่า การที่เนเธอร์แลนด์เป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของยุโรปและโลกนั้น เพราะมีระบบนิเวศเชิงพาณิชย์ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์จากทั้งภาครัฐและเอกชน มีความร่วมมือกันทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคธุรกิจ โดยใช้การค้าและการส่งออกเป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ด้วยรูปแบบบริษัทเมล็ดพันธุ์ผักของเนเธอร์แลนด์ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจครอบครัว จึงทำให้สามารถควบคุมทิศทางการทำธุรกิจได้ต่อเนื่องและส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นได้

“ปัจจุบันประเทศผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รายใหญ่จะเน้นเทคโนโลยีสำหรับเกษตรรายใหญ่เท่านั้น จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะเน้นการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่เป็นผู้ผลิตในภาคการเกษตรและเป็นผู้ใช้เมล็ดพันธุ์รายใหญ่ของประเทศที่เป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ (emerging economies) ในแถบอเมริกาใต้ แอฟริกา และเอเชีย ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตของประชากรและการบริโภคอาหารเพิ่มขึ้นมาก โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ พื้นที่และความต้องการของเกษตรกร รวมถึงการพัฒนาด้านอื่นๆ เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ทันสมัยและเป็นสากล

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรและเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระบบโลจิสติกส์ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้นประเทศไทยจึงมีโอกาสเติบโตได้อีก แต่ไทยต้องเร่งพัฒนา เพราะในภูมิภาคนี้ยังมีประเทศอื่นที่มีศักยภาพเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น อินเดีย ไต้หวัน เกาหลีใต้ หรือจีน” นายอิโด กล่าว
การจัดงานสัมมนาวิชาการและการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ 46 คน (8 หน่วยงาน) ภาคเอกชน 88 คน (28 บริษัท) มหาวิทยาลัย 41 คน (9 มหาวิทยาลัย) และบุคคลทั่วไป 4 คน

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป