ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ นักวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. (ด้านวิชาการ) ประจำปี 2559 ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส ในผลงานวิจัย “การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีโครงสร้างระดับนาโนเพื่อการผลิตไบโอดีเซลและไบโอไฮโดรดีออกซิจิเนทดีเซล”

ซึ่งผลงานวิจัยนี้เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่แบบบูรณาการ ทั้งในเชิงวิศวกรรม และการวิจัยพัฒนา ที่รวมเทคนิคการคำนวณทางทฤษฎีมาใช้ร่วมกับการทดลอง ในด้านตัวเร่งปฏิกิริยานาโน สำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเหลวจากแหล่งวัตถุดิบหมุนเวียนที่มีศักยภาพสูงในประเทศ

โดยปีนี้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกกว่า 13 ผลงานวิจัย โดยโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. นี้ จะมอบให้กับผลงานวิจัยด้านวิชาการที่ได้ดำเนินการวิจัยจนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมไปถึงเกิดผลงานที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมวิชาการและสังคมโดยรวม เป็นแบบอย่างที่ดีของการทำงานวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัยและสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และเป็นงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทาง และความต้องการของประเทศ ที่สามารถขับเคลื่อนงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงไปสู่การใช้งานจริงได้ต่อไป

รายชื่อทีมวิจัย ประกอบด้วย
ดร.ขจรศักดิ์  เฟื่องนวกิจ หัวหน้าโครงการ
ดร.สุภาวดี  นาเมืองรักษ์
ดร.ผุศนา  หิรัญสิทธิ์
ดร.นาวิน  วิริยะเอี่ยมพิกุล
ดร.บุษยา  ชำนาญคิด
ดร.วรนุช  อิทธิเบญจพงศ์
ดร.พงษ์ธนวัฒน์   เข็มทอง
ดร.อรรถพล  ศรีฟ้า
น.ส.ชุลีพร  ลวดทอง
น.ส.รุ่งนภา  แก้วมีศรี
น.ส.พรศิริ  ทองเปรม
น.ส.วราภรณ์  นวลแปง

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป