5 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (สทอภ.) ร่วมกับ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) ในสังกัดกองทัพอากาศ และองค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JAXA)

จัดแถลงข่าวประสัมพันธ์การแข่งขัน “CanSat Thailand 2017” หรือ “ดาวเทียมกระป๋อง” ซึ่งเฟ้นหาเยาวชนไทยที่มีความสามารถเพื่อเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยมีการเสวนาในหัวข้อ “ความร่วมมือในการจัดโครงการ CanSat Thailand 2017” รวมถึงสาธิตการปล่อย CanSat จากโดรนในระยะ 60 เมตร

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า CanSat หรือ “ดาวเทียมกระป๋อง” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียมได้โดยง่าย โดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ที่มีภารกิจในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีภารกิจด้านการสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (สทอภ.) ที่มีภารกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อพัฒนาประเทศ

ตลอดจนร่วมมือกับโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในสังกัดกองทัพอากาศ และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) ภายใต้การสนับสนุนของกองทัพอากาศ รวมไปถึงองค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JAXA) หน่วยงานสำคัญระดับแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่น เพื่อผนึกกำลังกันสร้างให้กิจกรรมนี้มีความยิ่งใหญ่ และดึงดูดให้เยาวชนสนใจที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรม ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศ

CanSat ยังถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่อธิบายการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาได้อย่างชัดเจน เนื่องจากผู้เล่นต้องบูรณาการความรู้ทั้ง 4 ศาสตร์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) มาใช้ในการประดิษฐ์และแก้ปัญหาโดยไม่แยกส่วนหรือแยกศาสตร์ เป็นการเรียนรู้แบบไม่เน้นท่องจำทฤษฎีหรือกฎทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหา หาข้อมูล วิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ ด้วยตนเอง และยังสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ ทั้งสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศิลปะศาสตร์ เพื่อนำไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวัน รวมทั้งนำไปพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานได้

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป