การประชุมวิชาการนานาชาติ

ด้วยภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "The International Forum on Data, Information,and Knowledge for Digital Lives" ในระหว่างวันที่ 13 - 15 พ.ย. 2560 เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาชีพสารสนเทศและผู้เชี่ยวชาญในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้มีโอกาสนำเสนอผลการวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สารสนเทศ และความรู้เพื่อการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล

สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/dlives

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป