ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ประธานคลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เปิดประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4” ภายใต้หัวข้อ “BioD4 : Science and Emerging Technology for Biodiversity Management” เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กว่า 300 คน ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน อันนำไปสู่ความร่วมมือในการวิจัย รวมถึงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป เมื่อเช้าวันนี้ (21 มิ.ย. 60) ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี

จากภาพ (ซ้ายไปขวา)
1. Prof. Jeffrey A.McNeely, Former Chief Scientist at IUCN
2. ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
3.น.ส.สิรินทร์ ย้วนใยดี หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง
4. ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ประธานคลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
5. นายทินกร ทองเผ้า ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
6. นายภิญโญ แสงแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี
7. นายมนัส รวดเร็ว ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
8. ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้
9. Dr. Henrik Balslev, Aarhus University

ทั้งนี้ งานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21- 23 มิถุนายน 2560 โดยความร่วมมือระหว่าง สวทช. โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ การแสดงนิทรรศการและตลาดนัดเทคโนโลยีด้านความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการนำเสนอผลงานหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการประกวดผลงานทางวิชาการดีเด่น รางวัล Young BioD Award ปีที่ 2 การประกวดผลงานภาคบรรยายของนักศึกษา การประกวดโปสเตอร์ดีเด่น และการออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์จากชุมชน และทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ จ.อุดรธานี

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป