(14 มิ.ย. 60) ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) จ.ปทุมธานี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย จัดกิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยปริญญานิพนธ์โครงการ YSTP และวิทยานิพนธ์โครงการ TGIST และ NUI-RC ทั้งในระดับปริญญาตรี-โท-เอก จำนวน 66 คน

พร้อมบรรยายพิเศษจากชมรมนักเรียนทุน สวทช. หัวข้อ "กูรูเซรามิก สู่สังเวียนธุรกิจ กับความสุขเรียบง่าย" โดย ดร.คชินท์ สายอินทวงศ์ รุ่นพี่ศิษย์เก่าทุน TGIST ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านเซรามิก เจ้าของเว็บไซต์ www.thaiceramicsociety.com ชุมชนออนไลน์เซรามิกของไทย และอาจารย์พิเศษ โดยมี ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวต้อนรับ แก่คณาจารย์ นักศึกษาทุน สวทช. และผู้สนใจกว่า 80 คนเข้าร่วมงาน

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า “กิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยปริญญานิพนธ์โครงการ YSTP และวิทยานิพนธ์โครงการ TGIST และ NUI-RC ในครั้งนี้ มีจำนวนนักศึกษาทุน สวทช. ที่ร่วมนำเสนอความก้าวหน้าวิจัยทั้งสิ้นจำนวน 66 คน แบ่งเป็น นักศึกษาโครงการ YSTP จำนวน 38 คน นักศึกษาโครงการ TGIST จำนวน 22 คน และนักศึกษาโครงการ NUI-RC จำนวน 6 คน

นอกจากการร่วมนำเสนอความก้าวหน้าวิจัยแล้ว น้องๆ นักศึกษาทุน สวทช. ยังได้พบกับรุ่นพี่ศิษย์เก่าทุน TGIST จาก NSTDA Scholarships Society หรือชมรมนักเรียนทุน สวทช.ได้แก่ ดร.คชินท์ สายอินทวงศ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านเซรามิก เจ้าของเว็บไซต์ www.thaiceramicsociety.com และอดีตอาจารย์พิเศษภาควิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้มาบรรยายพิเศษถอดบทเรียนและประสบการณ์ชีวิต กูรูเซรามิก สู่สังเวียนธุรกิจ กับความสุขเรียบง่าย”

ในกิจกรรมบรรยาย ดร.คชินท์ สายอินทวงศ์ ได้ส่งมอบแรงบันดาลใจจากเรื่องราวบนเส้นทางชีวิตและเส้นทางอาชีพที่ผ่านมาแก่นักศึกษาทุน สวทช. (โครงการ YSTP, TGIST และ NUI-RC) โดยเส้นทางชีวิตการศึกษา จบการศึกษาจากสาขาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ความน่าสนใจอย่างหนึ่งคือ ดร.คชินท์ เลือกทำหัวข้อวิทยานิพนธ์ระหว่างที่ศึกษา ที่สามารถนำไปใช้งานกับภาคอุตสาหกรรมเซรามิกได้จริง ทำให้นอกจากจะได้งานวิจัยเพื่อจบการศึกษาแล้วยังสามารถสวมหมวกเป็นที่ปรึกษาแก่โรงงานที่นำผลงานไปใช้จริงด้วย ขณะที่เส้นทางอาชีพ ดร.คชินท์ มีประสบการณ์ทำงานคลุกคลีอยู่ในวงการเซรามิกกว่า 20 ปี และยังเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทต่างๆ ที่มีชื่อเสียงทั้งในไทยและต่างประเทศอีกจำนวนมาก

นอกจากประสบความสำเร็จในเส้นทางการศึกษาและอาชีพแล้ว ในอีกมุมหนึ่งของชีวิต ดร.คชินท์ ยังมีความสนใจในด้านเกษตรกรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จึงได้ทำตามความฝัน ทั้งการทำไร่ทำสวน เช่น ปลูกสวนส้ม สวนลำไย สวนปาล์ม เป็นต้น รวมถึงยังเปิดธุรกิจรีสอร์ทด้วย พร้อมกันนี้ ดร.คชินท์ ยังแบ่งปันความรู้และข้อคิดดีๆ ที่น่าจดจำและปฏิบัติตาม อาทิ “จงให้โดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทน เพราะสุดท้ายสิ่งที่ได้รับกลับมาจะยิ่งทบเท่าทวีคูณ จงจริงใจและซื่อสัตย์ต่องานของตนเพราะสุดท้ายผลลัพธ์จะออกมาดี และจงหางานที่เรารักให้เจอ เพราะเราจะทำมันอย่างมีความสุข” “จงมีความฝันเสมอ แต่อย่าฝันใหญ่เกินตัว จงฝันทีละขั้น แล้วจะไม่เหนื่อยที่ไล่ตามฝัน” และ “จงเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อย่าคิดว่าเรารู้มากพอแล้ว… จงตื่นเต้นกับการเรียนรู้สิ่งใหม่เพราะมันจะทำให้เรามีความสุข… ติดตามเทคโนโลยีและโลกธุรกิจเสมอ ไม่ควรใช้ความรู้และความสำเร็จในอดีตมาใช้ตลอดไป เพราะเทคโนโลยีและความรู้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่เสมอ” เป็นต้น

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป