ในงานมหานครผลไม้ภาคตะวันออก ประจำปี 2560 (FRUITPITAL FAIR 2017) ระหว่างวันที่ 3 - 11 มิถุนายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร จัดแสดงต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ชมงาน

ประกอบด้วย ระบบ Hendy Sense (เฮนดี้ เซ้นส์) เทคโนโลยีเซ็นเซอร์กับการควบคุมระบบการให้น้ำเพื่อการเกษตร / นวัตกรรมเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ActivePAK (แอคทีฟแพ็ค) เพื่อผักและผลไม้ให้สดอร่อยนานยิ่งขึ้น / และมาตรฐาน ThaiGAP และ Primary ThaiGAP เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ด้านสินค้าผักและผลไม้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซียน สอดรับกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ของหวัดจันทบุรีในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิต และจัดจำหน่ายผลไม้คุณภาพสูง Hendy Sense (เฮนดี้ เซ้นส์) เทคโนโลยีเซ็นเซอร์กับการควบคุมระบบการให้น้ำเพื่อการเกษตรโดยศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) สวทช.ปัจจุบันอุตสาหกรรมหลายๆ ด้าน มีการใช้อุปกรณ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเซ็นเซอร์ต่างๆ มาช่วยทำให้การผลิตเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งได้ใช้เซ็นเซอร์มาช่วยทำให้เกิดระบบอัจฉริยะที่สามารถประเมินผลและควบคุมตนเองได้ด้วยการส่งและรับข้อมูลต่างๆ จากทุกสิ่งที่เชื่อมต่อเข้าหากัน หรือ IOT (Internet Of Things) ระบบ Hendy Sense (เฮนดี้ เซ้นส์) หรือเทคโนโลยีเซ็นเซอร์กับการควบคุมระบบการให้น้ำเพื่อการเกษตร

นับเป็นหนึ่งในนวัตกรรมโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ ที่พัฒนาขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC: Thai Microelectronics Center) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยระบบ Hendy Sense ให้ความสำคัญกับการออกแบบโรงเรือนและระบบควบคุมการจัดการโรงเรือนอัตโนมัติเหมาะสมตามชนิดของพืช ประกอบด้วยการปรับสภาพแวดล้อมโรงเรือนให้เหมาะสมกับชนิดของพืชที่ปลูก, ระบบการให้น้ำอัตโนมัติขึ้นกับค่าความชื้นในดินทำให้บริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบจะสามารถควบคุมบริหารจัดการการเพาะปลูกได้ทุกที่และทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟน รวมไปถึงการให้คำปรึกษาการออกแบบโรงเรือนให้เหมาะสมตามชนิดของพืชที่ปลูก ซึ่งในปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรนำระบบดังกล่าวไปใช้งานจริงแล้วในหลายพื้นที่มากกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ

นวัตกรรมโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ
1. ออกแบบโรงเรือนและระบบควบคุมการจัดการโรงเรือนอัตโนมัติเหมาะสมตามชนิดของพืช ด้วยระบบ IOT จัดการน้ำ ปุ๋ย อุณหภูมิ ความชื้น ในโรงเรือนโดยโปรแกรมควบคุมผ่าน smartphone
2. โรงเรือนปรับสภาพแวดล้อม ออกแบบความสูงเหมาะสม ลดความร้อน มีระบบอัตโนมัติควบคุม การทำงานพัดลมดูดอากาศร้อนใต้หลังคา ระบบปรับลดอุณหภูมิให้กับพืช และม่านบังแสงภายในโรงเรือน
3. วัสดุประกอบโรงเรือน ที่ได้มาตรฐานและคุณภาพสากล ด้วยเหล็กมีคุณภาพดีเหมาะสมกับงานด้านการเกษตร
4. ระบบการให้น้ำในโรงเรือนแบบครบวงจร ออกแบบให้เหมาะสมตามชนิดของพืชและพื้นที่การเพาะปลูก ไม่ต้องห่วงเรื่องพืชขาดน้ำ/ปุ๋ย

กลุ่มเกษตรกรที่สนใจสามารถรวมกลุ่มกันเพื่อขอเข้าไปศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้และนำมาปรับใช้กับแปลงเกษตรและโรงเรือนของตัวเองได้ ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) สวทช. 51/4 หมู่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 085-109-9106, 087-396-9449

นวัตกรรมเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ActivePAK (แอคทีฟแพ็ค) เพื่อผักและผลไม้ให้สดอร่อยนาน...ยิ่งขึ้น

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ริเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำหรับยืดอายุและรักษาคุณภาพผักผลไม้สดในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลากว่า 15 ปี โดยมีการรับโจทย์จริงจากผู้ประกอบการผักและผลไม้สด มีการพัฒนาและร่วมทดสอบกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง
โดยนวัตกรรมเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ActivePAK (แอคทีพแพ็ค) เป็นเหมือนถุงหายใจได้ ช่วยให้ผักและผลไม้อร่อยสดนานยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยี EMA (Equilibrium Modified Atmosphere) ที่สร้างสมดุลบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ ทำให้ผักและผลไม้สามารถคงความสด คงคุณค่า และรสชาติให้สด อร่อย ได้นานสูงสุด 2 - 5 เท่า ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำนวัตกรรม ActivePAK ไปใช้ประโยชน์จริงแล้วในภาคอุตสาหกรรม ทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ผู้ผลิตเพื่อทำการผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์พลาสติก และสู่ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ใช้งานอย่างซูเปอร์มาร์เก็ต ผู้ประกอบการผลิตผลสดและกลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้สำหรับคงความสดของผักที่วางจำหน่ายบนชั้นวางได้ยาวนานยิ่งขึ้น และล่าสุดกับฟิล์มบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ ActivePAK Ultra (แอคทีพแพ็ค อัลตร้า) ที่ทีมวิจัยเอ็มเทค สวทช. พัฒนาขึ้น และร่วมทดสอบกับมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อให้ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ActivePAK Ultra สามารถตอบโจทย์ความต้องการยืดอายุเห็ดหอมสดให้สดนานขึ้นกว่าบรรจุภัณฑ์แบบเดิมที่เป็นถาดพลาสติกเจาะรูระบายอากาศ โดยสามารถยืดอายุเห็ดหอมสดให้สดยาวนานได้ถึง 9 วัน แทนการใช้ถาดพลาสติกเจาะรูที่เก็บเห็ดหอมได้เพียง 3 วันเท่านั้น อีกทั้งยังเหมาะสมกับสภาวะอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการบรรจุและการขนส่ง ตั้งแต่ยอดดอยมายังศูนย์กระจายสินค้า และมายังกรุงเทพฯ จนถึงชั้นวางจำหน่ายสินค้า นับเป็นการเพิ่มโอกาสการจำหน่ายเห็ดหอมสดจากโครงการหลวงที่แต่เดิมเคยขายได้เฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถส่งเห็ดหอมสดเข้ามาจำหน่ายในกรุงเทพฯ ได้ และจะมีการนำถุงไปประยุกต์ใช้กับเห็ดชนิดอื่นๆ หน่อไม้ฝรั่งและมะม่วงน้ำดอกไม้ต่อไปด้วย
ผู้ประกอบการผักและผลไม้สดที่ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สามารถติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ทีมพัฒนาธุรกิจและการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ ActivePAK เอ็มเทค สวทช. โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4655 (ดร.วิชชุดา เดาด์ / คุณชนิต วานิกานุกูล) หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

มาตรฐาน ThaiGAP / Primary ThaiGAP
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย สร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่การผลิตพืชผักและผลไม้ไทย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการ “การยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านสินค้าผักและผลไม้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย ThaiGAP” และโครงการ “การพัฒนาระบบการผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน Primary ThaiGAP” มุ่งเดินหน้าหนุนผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทยให้ได้รับมาตรฐาน ThaiGAP และ Primary ThaiGAP เพิ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคด้วยความปลอดภัยของสินค้าเกษตร และที่สำคัญเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรไทยแข่งขันได้ในอาเซียนและตลาดโลก

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช. และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้เชี่ยวชาญในโครงการ ในการดำเนินโครงการ “การยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ด้านสินค้าผักและผลไม้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่  AEC ด้วย ThaiGAP” ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 30 รายที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ThaiGAP และโครงการ “การพัฒนาระบบการผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน Primary ThaiGAP” ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2559 - ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 2 รายที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Primary ThaiGAP โดยผลิตผลทางเกษตรที่เข้าร่วมโครงการล้วนมาจากผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ที่หลากหลายกว่า 70 ชนิด อาทิ เมล่อน มะละกอ มะพร้าวน้ำหอม แคนตาลูป แตงโม กล้วยหอม พริก ทุเรียน มังคุด เงาะ และมะเขือเทศ เป็นต้น

โปรแกรม ITAP สวทช. พร้อมเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทยให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ThaiGAP / Primary ThaiGAP อย่างต่อเนื่อง กำหนดเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ สำหรับปี 2560 - 2561 จำนวน 20 ราย สอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติม ติดต่อ คุณพนิตา ศรีประย่า เจ้าหน้าที่โปรแกรม ITAP โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป