คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

(5 กันยายน 2560 ถึง 4 กันยายน 2562) 

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

(ประธาน)

       
นายสรนิต ศิลธรรม

นายสรนิต ศิลธรรม

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

(รองประธาน)

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(กรรมการและเลขานุการ)

พลเอก ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ

ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ 

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร.บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

 

นายพสุ โลหารชุน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายชาติศิริ โสภณพนิช

นายชาติศิริ โสภณพนิช

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

ผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ

นายเขมทัต สุคนธสิงห์

นายเขมทัต สุคนธสิงห์

ประธานกรรมการ บริษัท สิขร จำกัด

 

นายเข็มชัย ชุติวงษ์

นายเข็มชัย ชุติวงศ์

อัยการสูงสุด

นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ

นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ

กรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด

นายศักรินทร์ ภูมิรัตน

นายศักรินทร์ ภูมิรัตน

ที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายประพันธ์ เจริญประวัติ

นายประพันธ์ เจริญประวัติ

ผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

นายสุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นายสุปรีดา อดุลยานนท์

ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

ประธานกรรมการกลุ่มน้ำตาลมิตรผล

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางดวงใจ อัศวจินตจิตร์

นางดวงใจ อัศวจินตจิตร์

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นางเกศินี วิฑูรชาติ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

นายทศพร ศิริสัมพันธ์

เลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการ

  รายนามคณะกรรมการชุดที่่ผ่านมา

  MTEC
  BIOTEC
  NECTEC
  NANOTEC

  tsp

  AIMI

  nctc

  nsd

  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

   
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
  หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป