หน้าแรก บริการ การให้บริการด้านเทคโนโลยี
การให้บริการด้านเทคโนโลยี
7 เม.ย. 2564
0
บริการ
สถิติบริการ

สถิติรายเดือนแบบสะสม

สถิติรายเดือนแบบสะสม

สถิติรายเดือนแบบสะสม

รายการ หน่วยนับ เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64
โครงการรับจ้างวิจัย (จบ) โครงการ 48 55 60 77 87 110 9
โครงการร่วมวิจัย (จบ) โครงการ 15 15 16 23 26 30 1
การถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ รายการ 31 33 41 45 56 66 4
หน่วยงาน 28 30 37 39 46 58 4
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ชุมชน 289 364 409 469 630 676 0
คน 5,994 6,329 7,322 7,958 9,094 9,213 79

สถิติรายไตรมาสแบบสะสม

โครงการรับจ้างวิจัย (จบโครงการแล้ว) - จำนวนโครงการ

สถิติรายไตรมาสแบบสะสม

โครงการร่วมวิจัย (จบโครงการแล้ว) - จำนวนโครงการ

สถิติรายไตรมาสแบบสะสม

การถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (จำนวนรายการ)

สถิติรายไตรมาสแบบสะสม

การถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (จำนวนหน่วยงาน)

สถิติรายไตรมาสแบบสะสม

การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (จำนวนชุมชน)

สถิติรายไตรมาสแบบสะสม

การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (จำนวนคน)

สถิติรายปี

รายการ หน่วยนับ 3/2563 4/2563 1/2564 2/2564 3/2564 4/2564
โครงการรับจ้างวิจัย (จบ) โครงการ 65 71 7 42 60 110
โครงการร่วมวิจัย (จบ) โครงการ 20 21 3 15 16 30
การถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ รายการ 43 63 11 23 41 66
หน่วยงาน 42 57 10 22 37 58
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ชุมชน 311 632 107 186 409 676
คน 5,652 12,920 2,235 3,811 7,322 9,213
รายการ หน่วยนับ 2562 2563 2564
โครงการรับจ้างวิจัย (จบ) โครงการ 95 71 110
โครงการร่วมวิจัย (จบ) โครงการ 20 21 30
การถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ รายการ 46 63 66
หน่วยงาน 41 57 58
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ชุมชน 500 632 676
คน 10,786 12,920 9,213
7 เม.ย. 2564
0
แชร์หน้านี้: