หน้าแรก บริการ การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
7 เม.ย. 2564
0
บริการ
สถิติบริการ

สถิติรายเดือนแบบสะสม

รายการ เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ภาคการผลิตและบริการ/ เอกชน (จำนวนคน) 3,181 3,607 4,428 4,920 5,841 6,664 -
สนับสนุนทุนการศึกษาด้าน วทน. (จำนวนคน) 58 58 58 106 106 233 -

สถิติรายไตรมาสแบบสะสม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ภาคการผลิตและบริการ/ เอกชน (จำนวนคน)

สถิติรายไตรมาสแบบสะสม

สนับสนุนทุนการศึกษาด้าน วทน. (จำนวนคน)

รายการ 3/2563 4/2563 1/2564 2/2564 3/2564 4/2564
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ภาคการผลิตและบริการ/ เอกชน (จำนวนคน) 4,199 6,024 1,377 2,671 4,428 6,664
สนับสนุนทุนการศึกษาด้าน วทน. (จำนวนคน) 24 336 19 19 58 233

สถิติรายปี

รายการ 2562 2563 2564
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ภาคการผลิตและบริการ/ เอกชน (จำนวนคน) 5,210 6,024 6,664
สนับสนุนทุนการศึกษาด้าน วทน. (จำนวนคน) 315 336 233
7 เม.ย. 2564
0
แชร์หน้านี้: