หน้าแรก สวทช. จัด TAIST – Tokyo Tech Virtual Graduation Ceremony 2020 เพื่อแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตนักเรียนทุน TAIST-Tokyo Tech ในรูปแบบออนไลน์
สวทช. จัด TAIST – Tokyo Tech Virtual Graduation Ceremony 2020 เพื่อแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตนักเรียนทุน TAIST-Tokyo Tech ในรูปแบบออนไลน์
10 มี.ค. 2564
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานพัฒนากำลังคน

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech: Thailand Advanced Institute of Science and Technology – Tokyo Institute of Technology) จัดพิธี “TAIST – Tokyo Tech Virtual Graduation Ceremony 2020” เพื่อแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษาแก่มหาบัณฑิตนักเรียนทุน TAIST-Tokyo Tech ประจำปี 2563 โดยมี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ โดยมีนักเรียนทุน TAIST-Tokyo Tech ที่จบการศึกษาทั้งสิ้น 42 คนจาก 3 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ (AE: Automotive Engineering) 2.หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (ICTES: Information and Communication Technology for Embedded Systems ) 3.หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน (SERE: Sustainable Energy and Resources Engineering)

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ในช่วง 13 ปีที่ผ่านมาโครงการ TAIST-Tokyo Tech ได้ผลิตบัณฑิตจำนวน 423 คนไปยังภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ ในจำนวนนี้ 72 คนกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และในปีการศึกษา 2564 โครงการ TAIST-Tokyo Tech มีสองหลักสูตรจะเปิดสอนภายใต้หลักสูตรใหม่โดยมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรบางส่วนเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์และการขนส่งขั้นสูง (A2TE: Automotive and Advanced Transportation Engineering) และ หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (AI & IoT: Artificial Intelligence and Internet of Things) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรของโครงการ TAIST-Tokyo Tech ได้แก่สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology: Tokyo Tech) และ พันธมิตรฝั่งไทยอย่างสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตร สนับสนุนคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ทำให้ TAIST-Tokyo Tech เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน

นอกจากนี้ในพิธียังมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรที่มีส่วนช่วยสนับสนุนในโครงการทุน TAIST-Tokyo Tech ได้แก่ Prof. Dr. Tetsuya Mizumoto, Executive Vice President for Education, Tokyo Institute of Technology, JAPAN. Mr. Ryusei Yamashita, Third Secretary, Embassy of Japan in Thailand. ศ.ดร.พฤทธา ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล ผู้แทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้เข้าร่วมพิธีและกล่าวแสดงความยินดีและปิดท้ายด้วยพิธีกล่าวอำลาโดย Ms.Bun นักศึกษาชาวกัมพูชาจากหลักสูตรวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน ที่ได้เข้าร่วมพิธีและเป็นตัวแทนนักศึกษารุ่นน้องกล่าวคำอำลานักศึกษาปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษาในโครงการ TAIST-Tokyo Tech ครั้งนี้อีกด้วย

แชร์หน้านี้: