หน้าแรก สวทช. ได้รับการยกย่องจากวุฒิสภา ในฐานะ “องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ”
สวทช. ได้รับการยกย่องจากวุฒิสภา ในฐานะ “องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ”
19 มิ.ย. 2567
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 อาคารรัฐสภา : คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา จัดพิธียกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม  เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้กับองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมซึ่งเป็นต้นแบบขององค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างคุณค่าให้กับคนพิการ และบุคคลผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคมซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมาธิการให้บรรลุตามเป้าหมายเป็นอย่างดียิ่ง รวมทั้งเพื่อเป็นการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต้นแบบบุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อขยายผลต้นแบบดังกล่าวไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม

ในโอกาสนี้ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา  ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อว. ในฐานะ “องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ” โดยมี ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. เป็นผู้แทนของสำนักงานฯ ในการเข้ารับเกียรติบัตร

ดร.จุฬารัตน์ กล่าวแสดงความขอบคุณคณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการ และขอบคุณบุคลากร สวทช. ทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจนี้ให้สำเร็จลุล่วง การได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้จะเป็นกำลังใจให้ สวทช. มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการและพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการฯ ยังได้ยกย่องเชิดชูเกียรติ นางสาววันทนีย์ พันธชาติ ผู้เชี่ยวชาญ สวทช. ในฐานะบุคคลต้นแบบผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ สวทช. ที่มีบุคลากรที่มีจิตอาสาและความมุ่งมั่นในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม

ทั้งนี้ สวทช. ได้รับการยกย่องจากผลงานที่โดดเด่นในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการในหลากหลายมิติ ทั้งการสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อช่วยให้คนพิการดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระและสะดวกสบายมากขึ้น การส่งเสริมการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียม และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอย่างเต็มที่ การได้รับการยกย่องในครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ สวทช. ในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนมีโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน

แชร์หน้านี้: