หน้าแรก สวทช. ปฐมนิเทศ TAIST – Tokyo Tech Orientation Ceremony 2022 เพื่อต้อนรับ นร. ทุน TAIST-Tokyo Tech ในรูปแบบออนไลน์
สวทช. ปฐมนิเทศ TAIST – Tokyo Tech Orientation Ceremony 2022 เพื่อต้อนรับ นร. ทุน TAIST-Tokyo Tech ในรูปแบบออนไลน์
25 ก.ค. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

For English-version news, please visit : TAIST – Tokyo Tech welcomes new batch of students

25 กรกฎาคม 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech: Thailand Advanced Institute of Science and Technology – Tokyo Institute of Technology) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดปฐมนิเทศ  “TAIST – Tokyo Tech Orientation Ceremony 2022” เพื่อต้อนรับนักเรียนทุน TAIST-Tokyo Tech ประจำปี 2565 โดยมี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. พร้อมด้วย Prof. Katsunori Hanamura Chair of TAIST – Tokyo Tech Steering Committee เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนนักศึกษา


ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ในปีนี้โครงการ TAIST-Tokyo Tech ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และงบประมาณบางส่วนจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรฝั่งไทย ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยปัจจุบันมีนักเรียนทุนภายใต้โครงการ TAIST-Tokyo Tech กว่า 800 คน ซึ่งเป็นบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้ว 462 คน


โดยปี 2565 มีนักเรียนทุน TAIST-Tokyo Tech ทั้งสิ้น 69 คนจาก 3 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์และระบบขนส่งขั้นสูง (A2TE: Automotive and Advanced Transportation Engineering) 2.หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (AIoT: Artificial Intelligence and Internet of Things) 3.หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรที่ยั่งยืน (SERE: Sustainable Energy and Resources Engineering) เป็นนักศึกษาไทยจำนวน 23 คน และเป็นนักศึกษาต่างชาติอาเซียน 46 คน จากประเทศพม่า กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เนปาล และปากีสถาน

25 ก.ค. 2565
0
แชร์หน้านี้: