หน้าแรก สวทช. ร่วมกับ ม.มหิดล จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา“โครงการความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ”
สวทช. ร่วมกับ ม.มหิดล จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา“โครงการความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ”
29 มิ.ย. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา “โครงการความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex นำโดย ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหิดล พร้อมด้วย ศ. นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รักษาการรองผู้อำนวยการ สวทช. และผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมงานและเป็นสักขีพยานในพิธี

ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดล และ สวทช. มีแนวคิดในการสร้างความร่วมมือวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ ผ่านการจัดตั้งกลไกการร่วมทุนวิจัยรูปแบบทวิภาคี (Bilateral collaboration) เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป็นประโยชน์ต่อประเทศในหลากหลายมิติร่วมกัน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการวิจัย เพื่อให้สามารถแสวงหาทุนวิจัยเพิ่มเติมจากแหล่งภายนอกได้ ความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูง รวมทั้ง การส่งเสริมและผลิตบุคลากรวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ นำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ศ. นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รักษาการรองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ปัจจุบันการวิจัยจะ อยู่ในรูปแบบที่ต้องบูรณาการจากหลากหลายศาสตร์ และมีหัวข้อการวิจัยที่กว้างขวาง จำเป็นต้องมีความร่วมมือ จากหลายฝ่าย สวทช. มีบุคลากรวิจัยในหลากหลายสาขาจากศูนย์แห่งชาติต่าง ๆ และมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับสร้างองค์ความรู้ รองรับการขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และ/หรือสาธารณประโยชน์ เช่น ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ โรงงานต้นแบบ รวมทั้ง การบริหารงานด้านธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา ผนวกกับการวิจัยที่เป็นจุดเด่นและจุดแข็งของมหาวิทยาลัยมหิดล เช่น การแพทย์ สาธารณสุข สังคมศาสตร์ ความร่วมมือในวันนี้จะเป็นการเติมเต็มและส่งเสริมความสามารถของทั้งสองหน่วยงานต่อไปในอนาคต

สวทช. จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้ง “โครงการความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” เพื่อสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ใหม่ อีกทั้งเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยของสองหน่วยงาน ให้ร่วมทำงานวิจัยซึ่งเป็นการขยายฐานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งสองหน่วยงานต่อไป

 

29 มิ.ย. 2565
0
แชร์หน้านี้: