หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ เอกสารเผยแพร่ ช่างเทคนิค ภาคการผลิตรุ่นใหม่ ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0
ช่างเทคนิค ภาคการผลิตรุ่นใหม่ ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0
22 ม.ค. 2561
0
เอกสารเผยแพร่

นักวิทย์คิดถึงในหลวง : บทความรำลึกถึงพระราชจริยวัตร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชช่างเทคนิค ภาคการผลิตรุ่นใหม่ ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามร่วมกันระหว่าง สถาบันการศึกษาซึ่งเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการศึกษาในระบบอาชีวศึกษา และการอบรมช่างเทคนิคจากประเทศออสเตรเลีย กับภาคเอกชนทั้งจากบริษัทชั้นนำที่ประกอบอุตสาหกรรมการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ภายใต้นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในประเทศ และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ซึ่งได้รับเงินทุนในการดำเนินงานจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยวัตถุประสงค์ในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฉบับนี้ อยู่ภายใต้เจตจำนงของโครงการ Chevron Enjoy Science เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะการผลิตช่างฝีมือแรงงานที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0

ดาวน์โหลดเอกสาร

22 ม.ค. 2561
0
แชร์หน้านี้: