หน้าแรก คลังความรู้ Smart Farming
Smart Farming
13 มี.ค. 2563
0
เอกสารเผยแพร่

สวทช. สนับสนุนการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในภาคการเกษตร
ตั้งแต่การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีการปลูก การจัดการพืช/สัตว์สมัยใหม่
ระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การเตือนการณ์ คาดการณ์ผลผลิต และการบริหารจัดการกระบวนการผลิต

ในแง่ของผู้ประกอบการ การนำเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มมาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนจากการลดการใช้ปุ๋ยและยาที่เป็นต้นทุนหลักของเกษตรกรไทย และยังได้ผลิตผลที่ปลอดภัย ได้คุณภาพและปริมาณคงที่ ตรงตามความต้องการของตลาด
อีกทั้งยังสามารถนำผลผลิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพคงที่มาแปรรูปให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นได้อีกด้วย

nstda service booklet

แชร์หน้านี้: