หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ เอกสารเผยแพร่ กรอบแนวทางการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรม ICT เพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในประเทศไทย
กรอบแนวทางการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรม ICT เพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในประเทศไทย
19 พ.ค. 2557
0
เอกสารเผยแพร่

รายงานฉบับสมบูรณ์ กรอบแนวทางการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในประเทศไทย โดย ดร.กษิติธร ภูภราดัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทุนสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 

เพื่อศึกษาและจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้าน ICT ในการส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ตลอดทั้งเพื่อสำรวจและถอดบทเรียนการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้าน ICT สำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสทั้งจากในและต่างประเทศ

19 พ.ค. 2557
0
แชร์หน้านี้: