หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ เอกสารเผยแพร่ ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549 -2556
ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549 -2556
15 ก.ค. 2556
0
เอกสารเผยแพร่

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจหลักในด้านการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีที่มีความสำคัญเพื่อมุ่งให้เกิดผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ และยังมีพันธกิจด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนากำลังคน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการดำเนินงานเน้นความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในภาครัฐสถาบันการศึกษา และเอกชน เพื่อสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและความสามารถในพึ่งพาตนเองในภาคการผลิตและบริการ และส่งเสริมให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความเข็มแข็งแก่ภาคอุตสาหกรรม SMEs และชุมชน ดังนั้น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองโจทย์ความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง สวทช. จึงให้ความสำคัญกับการรับโจทย์วิจัยจากภาคเอกชน ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเครือข่ายพันธมิตรของอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งมีสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (Technology licensing Office:TLO) เป็นกลไกผลักดันการถ่ายทอด ผลงานวิจัยออสู่เชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
 

หนังสือฉบับนี้จึงเป็นการรวบรวมผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และถ่ายทอดออกสู่สังคมในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์แล้ว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2556 จำนวน 104 ผลงาน เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสถานประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และชุมชน ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือลดต้นทุนผลิตภัณฑ์/บริการของตน  ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นในเกิดการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

pdf  ดาวน์โหลดหนังสือ   [16.7 MB]

 

 

       

15 ก.ค. 2556
0
แชร์หน้านี้: