หน้าแรก คลังความรู้ สมุดปกขาว การศึกษาเชิงนโยบายการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ
สมุดปกขาว การศึกษาเชิงนโยบายการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ
30 มี.ค. 2563
0
เอกสารเผยแพร่


จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และระบบนิเวศที่มีแนวโน้มของความเสื่อมโทรมลง ทำให้การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรและสภาพแวดล้อมได้รับความสนใจจากประเทศต่าง ๆ มากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทย พลังงานนับได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน และเป็นที่ทราบกันดีว่า แนวโน้มความต้องการใช้พลังงานเพื่อดำเนินชีวิตนั้นมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่แหล่งพลังงานเดิมมีแนวโน้มที่ลดลง ด้วยเหตุนี้ทั่วโลกจึงเริ่มค้นหาแหล่งพลังงานใหม่เข้ามาทดแทน เพื่อรองรับความต้องการและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศของตน จำกแนวโน้มดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อม และรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานที่กำลังเกิดขึ้น

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) จึงได้ทำการจัดทำสมุดปกขาวการศึกษาเชิงนโยบายการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติขึ้น เพื่อศึกษาแนวโน้มและสถานการณ์ด้านพลังงานของโลก การวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานของหน่วยงานวิจัยในต่างประเทศ ความเชื่อมโยงของแผนงานด้านพลังงานต่าง ๆ ของไทย การวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานของหน่วยงานวิจัยในไทย รวมถึงแผนงานการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานของ สวทช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและศึกษาข้อมูลเพื่อนำไปใช้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยต่อทิศทาง การวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน อีกทั้งเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติหรับข้อมูลที่นำมาใช้ในการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนั้น เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสำร รายงาน และข้อมูลของหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งข้อมูลโดยสรุปของ สมุดปกขาว การศึกษาเชิงนโยบายการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ 

 ดาว์นโหลดเอกสารฉบับเต็ม

30 มี.ค. 2563
0
แชร์หน้านี้: