หน้าแรก คณะกรรมการ กวทช. นายปิยะมิตร ศรีธรา
นายปิยะมิตร ศรีธรา
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-
วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน
-
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล