หน้าแรก ทำเนียบผู้บริหาร นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์
นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
02 564 6700 ต่อ 6460
viraporn@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (โรคพืช) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
ปี 2559-ปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ปี 2554-2559
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานกลาง
ปี 2550-2554
ผู้จัดการ งานบริหารโปรแกรมวิจัย ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานกลาง
ปี 2540-2550
นักวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ