คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

(15 ตุลาคม 2562 - 14 ตุลาคม 2564) 

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

(ประธาน)

       

นายสรนิต ศิลธรรม

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

(รองประธาน)

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(กรรมการและเลขานุการ)

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ 

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

 

นายทศพร ศิริสัมพันธ์

เลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

นายชาติศิริ โสภณพนิช

นายชาติศิริ โสภณพนิช

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร

นายเข็มชัย ชุติวงษ์

นายเข็มชัย ชุติวงศ์

ศาสตราภิชาน ประจําคณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายประสงค์ พูนธเนศ

ปลัดกระทรวงการคลัง

นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ

นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ

กรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด

นางบุษยา มาทแล็ง

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

นายประพันธ์ เจริญประวัติ

ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

นายสุวิทย์ เตีย

อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นายปิยะมิตร ศรีธรา

คณะบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

นายประเสริฐ เอื้อวรากุล

รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสต์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นายศุภชัย ปทุมนากุล

รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายกลินท์ สารสิน

ประธานหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นางดวงใจ อัศวจินตจิตร์

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นายประวิทย์ ประกฤตศรี

นายประวิทย์ ประกฤตศรี

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจพลังงาน
บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการ

  รายนามคณะกรรมการชุดที่่ผ่านมา

  MTEC
  BIOTEC
  NECTEC
  NANOTEC

  tsp

  AIMI

  nctc

  nsd

  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

   
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
  หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป