คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

(15 ตุลาคม 2562 - 14 ตุลาคม 2564) 

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

(ประธาน)

       

นายสรนิต ศิลธรรม

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

(รองประธาน)

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(กรรมการและเลขานุการ)

นายศุภชัย ปทุมนากุล

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ 

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นายชาติศิริ โสภณพนิช

นายชาติศิริ โสภณพนิช

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทศพร ศิริสัมพันธ์

เลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

นายเข็มชัย ชุติวงษ์

นายเข็มชัย ชุติวงศ์

ศาสตราภิชาน ประจําคณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ

นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ

กรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด

นายประสงค์ พูนธเนศ

ปลัดกระทรวงการคลัง

นายประพันธ์ เจริญประวัติ

ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

นางบุษยา มาทแล็ง

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นายสุวิทย์ เตีย

อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

นายปิยะมิตร ศรีธรา

คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นายประเสริฐ เอื้อวรากุล

รองคณบดี ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นายกลินท์ สารสิน

ประธานหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นางดวงใจ อัศวจินตจิตร์

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นายประวิทย์ ประกฤตศรี

นายประวิทย์ ประกฤตศรี

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจพลังงาน
บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด

นายอนันต์ แก้วกำเนิด

ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย

ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการ

  รายนามคณะกรรมการชุดที่่ผ่านมา

  มติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

  MTEC
  BIOTEC
  NECTEC
  NANOTEC

  tsp

  AIMI

  nctc

  ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

   
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
  หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป