MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน


  Attention: open in a new window. PDF

   Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559

   Techshow

   • รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่ (brochure)
   • สนใจรายละเอียดเทคโนโลยี คลิก www.thailandtechshow.com
   • แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี [pdf] | [doc]
   • หนังสือ Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559 alt Download [14.7 MB]

    

   บริการสำหรับภาคเอกชน

    

    

              สวทช. สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และช่วยแก้ปัญหา (Solution Provider) ให้กับผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านบริการต่างๆ มากมาย เพื่อให้ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ที่จะช่วยให้ผลประกอบการดีขึ้น จนเกิดความตระหนักถึงประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระยะยาว และนำไปสู่การทำวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

   บริการจากสวทช.

    

    

   เช่าพื้นที่ ธุรกิจและการลงทุน เช่าพื้นที่ เช่าพื้นที่ ธุรกิจการลงทุน พัฒนาบุคลากร วิเคราะห์ทดสอบ วิเคาระห์ทดสอบ วิจัยพัฒนา วิจัยพัฒนา พัฒนาบุคลากร

    Items details

    • Hits: 59355 clicks
    • Average hits: 1236.6 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info