30 มีนาคม 2566

การส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่

Promoting the concept of circular economy for sustainable living of the new generation.

วิทยากร
  • ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
  • ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
  • คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ
  • คุณณภัทร พงษ์แพทย์
  • คุณชณัฐ วุฒิวิกัยการ
  • ดร.ธิติยา บุญประเทือง

การส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อวีถีชีวิตที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่

“ขยะ” เป็นปัญหาของประเทศที่สะสมจนกลายเป็นวิกฤต ซึ่งต้องได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วนและแก้ไขอย่างจริงจัง จึงเป็นความท้าทายของประเทศไทยในการจัดการปัญหาขยะให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ เพื่อยกระดับการนำกลับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด มาหมุนวนใช้ใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างรายได้แก่คนในสังคม ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ทั้งนี้ การสร้างกำลังคนให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงสาเหตุและปัจจัยในการเกิดขยะ ภาวะวิกฤตของปัญหาด้านทรัพยากรของประเทศ และการปรับตัวสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน รวมถึงการทำอย่างไรที่จะนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และสามารถหมุนวนอยู่ในระบบเศรษฐกิจของประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน การสร้างกำลังคนที่มีองค์ความรู้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ที่ทำให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและนำประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตาม ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ BCG Model สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่มีเป้าหมายพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เข้าใจการนำแนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และร่วมขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อวีถีชีวิตที่ยั่งยืนในระดับประเทศต่อไป

กำหนดการสัมมนา

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับและเปิดการเสวนา 

โดย ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร รักษาการ รองผู้อำนวยการ สวทช.

09.10 – 09.40 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์วิกฤตของทรัพยากร และการขับเคลื่อน BCG model สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน”

โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา  ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

09.40 – 11.00 น. การเสวนา เรื่อง นานาทัศนะและแนวทาง Circular Economy  

“สิริไท ธุรกิจสีเขียวเพื่อสังคม Business Model แห่งอนาคต เส้นทางสร้างสังคมน่าอยู่” 

โดย คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ  นักแสดงที่ผันตัวมาเป็นเจ้าของธุรกิจสีเขียว 

“ขยะอาหาร (Food waste) อาหารส่วนเกิน (Food surplus) คนรุ่นใหม่เข้าใจหรือยัง”

โดย คุณณภัทร พงษ์แพทย์  ผู้แทนมูลนิธิเอสโอเอส (SOS Thailand) 

“โลกนี้จะเป็นอย่างไร ถ้าเราใช้ชีวิตแบบ Zero Waste”

โดย คุณชณัฐ วุฒิวิกัยการ  เจ้าของช่อง‘KongGreenGreen’ อินฟลูเอนเซอร์สายกรีน

ดำเนินรายการโดย ดร.ธิติยา บุญประเทือง ผู้ช่วยนักวิจัยอาวุโส สวทช.

11.00 – 11.30 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์
11.30 – 12:40 น. สรุปการเสวนา และปิดการสัมมนา

โดย ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เกี่ยวกับวิทยากร
ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ดร. วิจารย์ สิมาฉายา
ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อม
คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ
นักแสดงมากฝีมือสู่เจ้าของธุรกิจสีเขียว
คุณชณัฐ วุฒิวิกัยการ
เจ้าของช่อง ‘KongGreenGreen’ อินฟลูเอนเซอร์สายกรีน
คุณณภัทร พงษ์แพทย์
มูลนิธิรักษ์อาหาร (SOS Thailand)
ดร.ธิติยา บุญประเทือง
นักวิจัย ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ
หัวข้อสัมมนาอื่นๆ