29 มีนาคม 2566

กิจกรรม “Laser cut remote control car racing”

วิทยากร
  • ดร. อภิรัตน์ ฐิติมั่น
  • คุณปริญญา ผ่องสุภา
  • ดร. วสุ ทัพพะรังสี
  • คุณปรมาภรณ์ จูฑะจันทร์

กิจกรรม “Laser cut remote control car racing”

เครื่องตัดเลเซอร์ คือ อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการตัดวัสดุที่มีคุณภาพสูงมากซึ่งมักจะมีความรวดเร็วในการตัด โดยเฉพาะวัสดุที่มีรูปร่างซับซ้อน การใช้เลเซอร์ในการตัดจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจและแม่นยำอย่างมากทีเดียว โดยระบบการตัดด้วยเลเซอร์นี้จะใช้ความร้อนผ่านไปบนวัตถุ ทำให้วัตถุบริเวณที่โดนความร้อนจากลำแสงละลายอย่างรวดเร็วและถูกตัดออกมาเป็นชิ้นอย่างละเมียดสวยงาม การทำงานของระบบการตัดวัตถุด้วยเลเซอร์นั้นจะประกอบด้วยสองส่วนด้วยกัน คือ

  1. แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ ที่จะทำหน้าที่ในการผลิตแสงเลเซอร์ ซึ่งก็มีพลังงานสูง มีช่วงความถี่คลื่นแคบและมีความเข้ม ทำให้แสงเลเซอร์มีประสิทธิภาพในการตัดวัตถุอย่างรวดเร็วและเม่นยำ โดยแสงเลเซอร์นี้ก็จะถูกส่งไปที่หัวตัดต่อไป
  2. หัวตัด เป็นเลนส์เพื่อการบีบลำแสงเลเซอร์ให้เล็กลง เพื่อให้สามารถฉายไปบนวัตถุได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ทำให้วัตถุถูกตัดออกมาเป็นชิ้นงานที่ต้องการ

เครื่องตัดเลเซอร์เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีหนึ่งที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทั้งสำหรับเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ามาเรียนรู้และเยี่ยมชมโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม หรือ Fabrication Laboratory ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ซึ่งกิจกรรม “Laser cut remote control car racing” เป็นกิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์ที่ได้จากการตัดด้วยเครื่องตัดเลเซอร์มาเป็นอุปกรณ์ดำเนินกิจกรรม รวมทั้งหลักการสร้างสรรค์ และการประดิษฐ์ชิ้นงาน การส่งสัญญาณควบคุมระยะไกลอีกด้วย

กำหนดการสัมมนา

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 – 13.30 น. เรียนรู้เทคโนโลยีเครื่องตัดเลเซอร์เบื้องต้น และหลักการต่างๆ ของการควบคุมระยะไกล
13.30 – 15.00 น. ประกอบรถและแผงควบคุม ที่ได้จากเครื่องตัดเลเซอร์
15.00 – 15.30 น. ประลองความเร็วและการขับเคลื่อนรถ  
15.30 – 16.00 น. สรุปและร่วมกับอภิปรายความสำเร็จและสิ่งที่บกพร่องในการประกอบและ

ขับเคลื่อนรถ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้ดีขึ้น และเพื่อฝึกทักษะสังเกต วิเคราะห์ สื่อสารให้ผู้อื่นร่วมรับฟัง

ถาม – ตอบ

 

ทีมวิทยากร:

  1. ดร. อภิรัตน์ ฐิติมั่น           นักวิชาการ สวทช.
  2. คุณปริญญา ผ่องสุภา           วิศวกรประจำ FabLab สวทช.
  3. ดร. วสุ ทัพพะรังสี นักวิชาการ สวทช.
  4. คุณปรมาภรณ์ จูฑะจันทร์ ผู้ประสานงานอาวุโส สวทช.
เกี่ยวกับวิทยากร
ดร. อภิรัตน์ ฐิติมั่น
นักวิชาการ สวทช.
คุณปริญญา ผ่องสุภา
วิศวกรประจำ FabLab สวทช.
ดร. วสุ ทัพพะรังสี
นักวิชาการ สวทช.
คุณปรมาภรณ์ จูฑะจันทร์
ผู้ประสานงานอาวุโส สวทช.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
หัวข้อสัมมนาอื่นๆ