29 มีนาคม 2566

ความฝันเด็กไทย ก้าวไกลสู่อวกาศ

Astronaut Communication Skill

วิทยากร
  • นางอติพร สุวรรณ 
  • ดร. ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์
  • นายปริทัศน์ เทียนทอง

ความฝันเด็กไทย ก้าวไกลสู่อวกาศ

เปิดโลกความท้าทายสู่ห้องการทดลองวิทยาศาสตร์ในอวกาศ เรื่องที่ฟังดูเหมือนไกลตัว แต่ใกล้ตัวเด็กไทยมากกว่า
ที่คิด พบกับกิจกรรมที่จะพาเยาวชนไทยเข้าใกล้อวกาศ ในหัวข้อ Astronaut Communication Skill และการบรรยายพิเศษโครงการความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA) ที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ทำการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ และชวนเด็ก ๆ รู้จักกับ “ไข่น้ำอวกาศ” งานวิจัยที่ไปไกลถึงองค์การอวกาศยุโรป (European Space Agency: ESA) โดยกลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการสัมมนา

09.00 – 09.20 น. ลงทะเบียน
09.20 – 09.30 น. กล่าวเปิดสัมมนา

โดย นางอติพร สุวรรณ, ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง สวทช.

09.30 – 11.30 น. ความฝันเด็กไทย ก้าวไกลสู่อวกาศ 

โดย

  1. ดร. ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์, กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. นายปริทัศน์ เทียนทอง, ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช.     

ดำเนินรายการโดย นางสาวสุนทรี กริชชัยศักดิ์, ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง สวทช.

11.30 – 12.00 น. สรุป และถาม – ตอบ

 

เกี่ยวกับวิทยากร
นางอติพร สุวรรณ 
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง สวทช.
ดร. ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์
กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ
นายปริทัศน์ เทียนทอง
ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช.
หัวข้อสัมมนาอื่นๆ