30 มีนาคม 2566

ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนด้วย TRL

วิทยากร
  • ดร. ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
  • รศ.ดร. ณัฐพร ฉัตรแถม
  • ผศ.ดร. รัตนวรรณ เกียรติโกมล
  • คุณธรรมรัตน์ ธรรมเดชศักดิ์
  • รศ.ดร. ศิริเดช บุญแสง
  • คุณณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน

ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนด้วย TRL

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มักจะพบ Gap ของผลงานวิจัยกับการผลิตในระดับอุตสาหกรรมหรือการใช้งานในสภาวะการทำงานจริง ที่มักเรียกกันว่า Valley of Death ซึ่งอาจเกิดจากความต้องการหรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานวิจัย โดยภาคอุตสาหกรรมมักต้องการผลงานวิจัยที่พร้อมใช้ สามารถตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว แต่ผลงานวิจัยมักต้องใช้ระยะเวลาในการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม  หากจะปิด Gap ดังกล่าว จะต้องมีการวางแผนการวิจัยที่ดีตั้งแต่ต้น คาดการณ์โจทย์วิจัยที่มีความต้องการในอนาคต/ในระยะเวลาที่ส่งมอบได้ ศึกษาความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ศึกษาสภาวะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและใช้งานจริง ตลอดจนมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาปัจจัยความพร้อมภายในทั้งความเชี่ยวชาญ ความสามารถในการผลิต และความสามารถในการส่งมอบ รวมถึงออกแบบการวิจัยให้มีความน่าเชื่อถือ ยืนยันการทำซ้ำได้ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน TRL เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยบริหารงานวิจัย และยืนยันความสามารถของเทคโนโลยีว่ามีความพร้อมใช้งานในแต่ละสภาวะแวดล้อมอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จนไปถึงความพร้อมผลิตในระดับอุตสาหกรรมและมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

กำหนดการ

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 – 13.20 น. กล่าวเปิดงานบรรยาย และมอบของที่ระลึกให้วิทยากร

โดย ดร. ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร,  รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

13.20 – 14.00 น. TRL กับความสำเร็จในการทำงานวิจัยร่วมกับ NASA ครั้งแรกในประเทศไทย

โดย รศ.ดร. ณัฐพร ฉัตรแถม, ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14.00 – 14:10 น. ถาม ตอบ
14.10 – 14.50 น. TRL กับการบริหารงานวิจัยแบบ Stage-Gate

โดย ผศ.ดร. รัตนวรรณ เกียรติโกมล และ คุณธรรมรัตน์ ธรรมเดชศักดิ์, สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

14.50 – 15:00 น. ถาม ตอบ
15.00 – 15.35 น. ขับเคลื่อนงานวิจัยด้านซอฟต์แวร์ จากต้นน้ำสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

โดย รศ.ดร. ศิริเดช บุญแสง

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

15.35 – 15:45 น. ถาม ตอบ
15.45 – 16.20 น. ขับเคลื่อนงานวิจัยด้านวิศวกรรม จากต้นน้ำสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

โดย คุณณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน,วิศวกรอาวุโส กลุ่มวิจัยการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการคำนวณ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.

16.20 – 16:30 น. ถาม ตอบ
VDO สัมมนา
เกี่ยวกับวิทยากร
ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
รศ.ดร. ณัฐพร ฉัตรแถม
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร. รัตนวรรณ เกียรติโกมล
สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
คุณธรรมรัตน์ ธรรมเดชศักดิ์
สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
รศ.ดร. ศิริเดช บุญแสง
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คุณณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน
วิศวกรอาวุโส กลุ่มวิจัยการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการคำนวณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.
หัวข้อสัมมนาอื่นๆ