30 มีนาคม 2566

การส่งเสริมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยียานยนต์ขับขี่อัตโนมัติสำหรับเมืองต้นแบบในอนาคต

The promotion and application of autonomous driving technology for future smart city in Thailand

วิทยากร
 • ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 
 • ผศ.ดร.นักสิทธ์ นุ่มวงษ์  
 • ดร.จาตุวัฒน์ ราชเรืองระบิน
 • คุณธนาพร อดิรักษ์สถิตกุล
 • คุณอนุพงค์ มกรานุรักษ์
 • ดร.ศิวัช บุญเกิด
 • คุณศิระ แย้มคง
 • คุณมารุต ศิริโก
 • ดร.ศุภกร สิทธิไชย
 • ดร.วัลลภ รัตนถาวร

การส่งเสริมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยียานยนต์ขับขี่อัตโนมัติสำหรับเมืองต้นแบบในอนาคต

“นำเสนอการส่งเสริมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยียานยนต์ขับขี่อัตโนมัติในพื้นที่ต้นแบบ และแนวโน้มการใช้งานและการส่งเสริมในพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (smart city)”

ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติและการเชื่อมต่อ  (Connected and Autonomous Vehicle : CAV) เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในภาคคมนาคมขนส่งและการวิจัย ที่นอกเหนือจะสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยในรูปแบบของอุตสาหกรรมยานยนต์ในยุคใหม่แล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งในเมืองต้นแบบในอนาคต ที่จะพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ (smart city) โดยจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดของเมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากร ของเมืองได้

การบรรยายและการเสวนาในครั้งนี้จะนำเสนอการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม CAV ที่ได้ทดลองใช้ในพื้นที่ต้นแบบ และนำเสนอแนวโน้มการยกระดับการใช้ยานยนต์อัตโนมัติและการเชื่อมต่อ เพื่อนำไปใช้กับเมืองอัจฉริยะ ที่จะพัฒนามืองให้น่าอยู่ ทันสมัย เพื่อให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขได้อย่างยั่งยืน

กำหนดการสัมมนา

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 13.40 น. กล่าวเปิดสัมมนา

โดย ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ สวทช.

13.40 – 14.00 น. เทคโนโลยี CAV ในแพลตฟอร์มวิจัยและการทดสอบระบบรถรับส่งผู้โดยสารไร้คนขับ (Autonomous shuttle pod)

โดย ผศ.ดร.นักสิทธ์ นุ่มวงษ์, ศูนย์วิจัยยานยนต์และระบบขนส่งอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.00 – 14.20 น. โครงการพัฒนายานพาหนะขับขี่อัตโนมัติและการจัดการเดินรถระบบขนส่งมวลชนแบบอัตโนมัติในพื้นทีสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์

โดย ดร. จาตุวัฒน์ ราชเรืองระบิน, นักวิจัย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ สวทช.

14.20 – 14.40 น. แนวโน้มงานวิจัยยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติในพื้นที่ต้นแบบของไทย

โดย คุณธนาพร อดิรักษ์สถิตกุล, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท แม็คนิก้า ไซเทค (ประเทศไทย) จำกัด

14.40 – 14.50 น. พักระหว่างการสัมมนา
14.50 – 16.30 น. เสวนา “แนวโน้มการยกระดับการใช้ยานยนต์อัตโนมัติและการเชื่อมต่อ (CAV) และการนำไปใช้กับเมืองอัจฉริยะ (Smart city)” 

โดย

 1. คุณอนุพงค์ มกรานุรักษ์, รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
 2. ดร.ศิวัช บุญเกิด, รองปลัดเมืองพัทยา
 3. คุณศิระ แย้มคง, ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต
 4. คุณมารุต ศิริโก, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอเอ็มอาร์ เอเซีย
 5. ดร.ศุภกร สิทธิไชย, ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ดำเนินรายการโดย ดร.วัลลภ รัตนถาวร, นักวิจัย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ สวทช. 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

คุณสมฤทธิ์ พุทธันบุตร, โทร. 025646500 ต่อ 4728
Email: somrit@nstda.or.th

เอกสารประกอบการสัมมนา
เกี่ยวกับวิทยากร
ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ สวทช.
ผศ.ดร.นักสิทธ์ นุ่มวงษ์  
ศูนย์วิจัยยานยนต์และระบบขนส่งอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. จาตุวัฒน์ ราชเรืองระบิน
นักวิจัย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ สวทช.
คุณธนาพร อดิรักษ์สถิตกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท แม็คนิก้า ไซเทค (ประเทศไทย) จำกัด
คุณอนุพงค์ มกรานุรักษ์
รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ดร.ศิวัช บุญเกิด
รองปลัดเมืองพัทยา
คุณศิระ แย้มคง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต
คุณมารุต ศิริโก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอเอ็มอาร์ เอเซีย
ดร.ศุภกร สิทธิไชย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ดร.วัลลภ รัตนถาวร
นักวิจัย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ สวทช.
หัวข้อสัมมนาอื่นๆ