Line Track Skip to content

30 ปี สวทช.
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

STI Driving BCG Economy for Sustainability

Previous
Next

นิทรรศการ NAC2021

เจาะลึกผลงานวิจัยและรับชมนิทรรศการจาก สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร

นิทรรศการ
นิทรรศการ

BCG Economy Model

BCG Economy Model

BCG Economy Model คือ รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเสริมสร้างจุดแข็งของประเทศไทย

BCG Economy Model คือ รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเสริมสร้างจุดแข็งของประเทศไทย

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ

20 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ มาส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย

นิทรรศการ

ผลงานวิจัย

รวมผลงานการวิจัยหลากหลายด้านของ สวทช. และพันธมิตร ที่มุ่งพัฒนาให้สอดรับกับการแก้ปัญหาของประเทศในองค์รวม เพื่อช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนของประเทศอย่างเต็มกำลัง

Open House

เปิดบ้าน สวทช. เยี่ยมชมศูนย์วิจัยแห่งชาติ งานวิจัย และบริการด้านนวัตกรรม ร่วมรับฟัง Biz Talk รอบพิเศษ

S&T Job Fair

ครั้งแรกกับมิติใหม่ของมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี S&T Job Fair Online

กิจกรรมเยาวชน

พบกับกิจกรรมสนุกๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับเยาวชน

บริการของ สวทช.

สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัยพัฒนา และเข้าใจการทาธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม

กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start-up

การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางวิทยาศาสตร์ และนิคมวิจัยของประเทศ

สอบถามบริการ สวทช.

ติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
E-mail: brc@nstda.or.th
Call center: 02 564 8000

Video Playlist
1/5 videos
1
NAC2021 - งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 16
NAC2021 - งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 16
2
Congratulatory Messages on the 20th Anniversary of the Thailand-CERN Collaboration
Congratulatory Messages on the 20th Anniversary of the Thailand-CERN Collaboration
3
20 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น
20 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น
4
ไฮไลท์ตัวอย่างผลงานวิจัยของ สวทช. ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG
ไฮไลท์ตัวอย่างผลงานวิจัยของ สวทช. ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG
5
ไฮไลท์ตัวอย่างผลงานวิจัยของ สวทช. ชุด COVID-19
ไฮไลท์ตัวอย่างผลงานวิจัยของ สวทช. ชุด COVID-19