นิทรรศการ

นำเสนอผลงานวิจัย

นำเสนอผลงานวิจัย

รวมผลงานการวิจัยหลากหลายด้านของ สวทช. และพันธมิตร ที่มุ่งพัฒนาให้สอดรับกับการแก้ปัญหาของประเทศในองค์รวม เพื่อช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนของประเทศอย่างเต็มกำลัง

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi) คือ พื้นที่นวัตกรรมใหม่ ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมาะสมแก่การช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชนในพื้นที่ เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม รวมถึงสร้างให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ อันจะนำไปสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

Technology Licensing Office
(TLO)

TLO เป็นหน่วยงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมการอนุญาตให้ใช้สิทธิ เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวเกิดจาก
  • ผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์
  • เทคโนโลยีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • ผลงานจากการให้ทุนของสวทช. ไปยังหน่วยงานพันธมิตร

นวัตกรรมการตรวจวัดและพัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อชุมชน

รวมโครงการการพัฒนาคุณภาพน้ำให้กับคนไทยในพื้นที่ต่างๆ ที่ต้องเผชิญกับปัญหาคุณภาพน้ำที่แตกต่างกัน ทั้งด้วยการปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ำ และความไม่พร้อมของระบบสาธารณูปโภคที่ทำให้การเข้าถึงน้ำสะอาดเหมาะแก่การนำมาบริโภคเป็นเรื่องยากลำบาก