Line Track Skip to content

Functional ingredients กับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มหลังโควิด-19

Functional ingredients กับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มหลังโควิด-19

รายละเอียด:

Functional ingredients กับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มหลังโควิด-19

Functional ingredients กับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มหลังโควิด-19

        วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและภาคธุรกิจต่าง ๆ ในวงกว้าง อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูก disrupt จากวิกฤตครั้งนี้ ทั้งจากปัญหา supply chain disruption ในช่วงมาตรการ lockdown รวมไปถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในยุค new normal หลัง COVID-19 จะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป เช่น

1) ความปลอดภัยจากการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม “food safety and transparency”

2) ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มทางเลือกเช่นอาหารเนื้อสัตว์ทดแทน (alternative meats) ผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกจากพืช (plant-based foods) โดยเฉพาะถั่ว เห็ด สาหร่าย ซึ่งให้โปรตีนสูง ผลิตภัณฑ์นมที่ทำจากพืช (plant-based milk) เช่น ข้าวโอ๊ต หรืออัลมอนด์ หรือผลิตภัณฑ์อาหารปรุงแต่งและเติมสารอาหาร แร่ธาตุ หรือวิตามินต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะบุคคล เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหรือรักษาโรคได้

3) การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ unmanned factory และ humanless warehouse โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการพึ่งพาแรงงานคน และลดต้นทุนของภาคธุรกิจในระยะยาว

      ดังนั้นภาครัฐและภาคเอกชนต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อวางกลยุทธ์การเติบโตและเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อน ประเทศไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

     วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อเผยแพรความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของ Functional ingredient ในอุตสาหกรรมอาหาร
  2. เพื่ออัพเดทสถานการณ์ แนวโน้ม การตลาดของ Functional ingredient ในช่วงวิกฤตโควิด-19
  3. เพื่อเปิดโอกาสให้คำปรึกษา แนะนำงานวิจัยไทย และผู้ประกอบการ เพื่อสร้างการแข่งขันของตลาด Functional ingredient ในระดับนานาชาติ



วิดีโอบันทึกการสัมมนา

กำหนดการ

วันที่ 26 มีนาคม 2564

13:00-13:30 น.

ล็อกอินเข้าระบบออนไลน์

13:30-13.35 น.

พิธีกรกล่าวต้อนรับ และแจ้งกำหนดการ

13:35-14:15 น.

เทรนอุตสาหกรรมอาหารโลกและความท้าทายของอุตสาหกรรมอาหารหลังวิกฤตโควิด-19 

โดย  คุณเกวลิน หวังพิชณสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

14:15-15.00 น.

Functional Ingredients สำหรับอุตสาหกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 

โดย ดร.ไว ประทุมผาย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ

15.00-15.45 น. 

Functional Ingredients สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเสริม

โดย ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15.45-16.30 น.

Functional Ingredients สำหรับอุตสาหกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

โดย ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด

เกี่ยวกับวิทยากร:

Tag

รายการสัมนา

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

บริการของ สวทช.

สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัยพัฒนา และเข้าใจการทาธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม

กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start-up

การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางวิทยาศาสตร์ และนิคมวิจัยของประเทศ

สอบถามบริการ สวทช.

ติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
E-mail: brc@nstda.or.th
Call center: 02 564 8000