นิทรรศการ

BCG Economy Model

BCG Economy Model (Bio-Circular-Green Economy Model) คือ รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเสริมสร้างจุดแข็งของประเทศไทย

ในด้านเกษตรและอาหาร, สุขภาพและการแพทย์, พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ, การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมให้แข็งแกร่ง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน สร้างความสามารถในการพึ่งตนเอง สร้างภูมิคุ้มกัน และสามารถฟื้นตัวได้รวดเร็ว

คือการยกระดับเศรษฐกิจ 3 ส่วน แบบบูรณาการ

Bioeconomy

หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า

Circular Economy

หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

Green Economy

หรือ เศรษฐกิจสีเขียว แก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน

BCG Economy Model

ไฮไลท์ตัวอย่างผลงานวิจัยของ สวทช. ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG

BCG Economy Model เป็นวาระแห่งชาติ

ปัจจุบันรัฐบาลเห็นชอบให้ BCG Economy Model เป็นวาระแห่งชาติที่จะใช้พัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง โดยยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1:
สร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ

ปรับจาก “Nature as Resource” เป็น “Nature as Source”

ยุทธศาสตร์ที่ 2:
พัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

เดินหน้าไปด้วยกันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 3:
ยกระดับอุตสาหกรรม BCG ให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

สร้างสรรค์นวัตกรรมพรีเมียม ของเสียเป็นศูนย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4:
สร้างความสามารถในการตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

พึ่งตนเอง มีภูมิคุ้มกัน ฟื้นตัวเร็ว

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรหลายหน่วยงานดำเนินการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง มีงานวิจัยและนวัตกรรมจำนวนมากที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สร้างงาน กระจายรายได้ รวมถึงนำความมั่งคั่งไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศด้วย BCG โมเดลอย่างเป็นรูปธรรม

นิทรรศการ BCG Economy Model

BCG Economy Model ครอบคลุม 8 ด้าน ขับเคลื่อนประเทศไทย

BCG Economy Model ครอบคลุม 8 ด้าน
ขับเคลื่อนประเทศไทย