Line Track Skip to content

20 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เซิร์นตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

20 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เซิร์นตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด:

20 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น

20 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เซิร์นตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

20 year anniversary of Thai-CERN partnership under the initiative of HRH princess Maha Chakri Sirindhorn

       สืบเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชดำริว่าหากนักวิทยาศาสตร์ไทยได้มีโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น)  ซึ่งเป็นองค์การวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงชั้นนำระดับโลก จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้จัดทำโครงการความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ พ.ศ.2543 ในการดำเนินงาน ได้ผลักดันให้เกิดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างหน่วยงานวิจัย/สถาบันการศึกษาของไทยกับเซิร์น จำนวน 6 ฉบับ ในปี 2561 ได้ยกระดับความสัมพันธ์จากระดับหน่วยงาน-หน่วยงาน ไปเป็นระดับรัฐบาล โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชื่อในขณะนั้น) เป็นผู้ลงนามในนามของรัฐบาลไทยร่วมกับผู้แทนของเซิร์น  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประชาคมวิทยาศาสตร์ของโลก 

        อนึ่ง ในปี 2564 จะเป็นปีที่ฉลองความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น ตามพระราชดำริฯ ดำเนินมาครบ 20 ปี มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการพัฒนาบุคลากร และความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านฟิสิกส์

วิดีโอบันทึกการสัมมนา

กำหนดการ

วันที่ 25 มีนาคม 2564

13.15-13.25 น.

เกริ่นนำเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น

13.25-14.10 น.

สวนาประเทศไทยได้อะไรจากความร่วมมือไทย-เซิร์น ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยและเซิร์นตามพระราชดำริฯ

โดย

 • รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ 
  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
    
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช 
  สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ริมแจ่ม 
  ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ดำเนินรายการ:
ดร.ชญานิษฐ์ อัศวตั้งตระกูลดี
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.10-14.45 น.

เสวนาผู้แทนร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น โดยตัวแทนนักศึกษา ครู และนักเรียน

 • นางสาวสรัญญ์ภัทร์ ลิมปิจำนงค์
  อดีตนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดม ผู้ร่วมโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น
  ปัจจุบันเป็นนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • นายวิชญนันท์ วชิรภูษิตานันท์
  อดีตนักศึกษาผู้ร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น
  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ดร.พิมพร ผาพรม
  อดีตครูผู้ร่วมโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น
  จากโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์

ผู้ดำเนินรายการ:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

14.45-15.00 น.

พัก จัดเตรียมสถานที่ เชื่อมต่อสัญญาณกับ CMS เกริ่นนำเกี่ยวกับ CMS Virtual Visit

15.00-16.00 น.

การเยี่ยมชมเสมือนจริง Compact Muon Solenoid detector (ถ่ายทอดสดจาก CERN)

CMS Virtual Visit 

ผู้ดำเนินรายการ:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://indico.cern.ch/event/987240

เกี่ยวกับวิทยากร:

Tag

รายการสัมนา

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

บริการของ สวทช.

สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัยพัฒนา และเข้าใจการทาธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม

กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start-up

การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางวิทยาศาสตร์ และนิคมวิจัยของประเทศ

สอบถามบริการ สวทช.

ติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
E-mail: brc@nstda.or.th
Call center: 02 564 8000