Line Track Skip to content

รู้ไว้…. “ไต” แข็งแรง: “ป้องกัน” และ “รับมือ” โรคไตเรื้อรังอย่างถูกวิธี

รู้ไว้…. “ไต” แข็งแรง: “ป้องกัน” และ “รับมือ” โรคไตเรื้อรังอย่างถูกวิธี

รายละเอียด:

รู้ไว้…. “ไต” แข็งแรง: “ป้องกัน” และ “รับมือ” โรคไตเรื้อรังอย่างถูกวิธี

       “โรคไตเรื้อรัง” เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งของผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล อีกทั้งยังก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในระบบสาธารณสุขของประเทศ มากกว่าปีละ 20,000 ล้านบาท ตามสถิติของกรมการแพทย์ ปี 2561 พบคนไทยป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังสูงถึง 8 ล้านคน เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือด หรือล้างไตผ่านทางช่องท้อง) ประมาณ 100,000 คน ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องร้อยละ 15 ถึง 20 ต่อปี

        สวทช.ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เล็งเห็นถึงความสำคัญ และได้สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยี มาใช้ทั้งในเชิงป้องกัน คัดกรอง และการรักษา เช่น การพัฒนาชุดตรวจคัดกรองความแม่นยำสูงเพื่อประเมินสภาวะของไต  การพัฒนาเครื่องมือแพทย์อัตโนมัติที่ใช้ในกระบวนการรักษาบำบัดทดแทนไต เป็นต้น

        การสัมมนาครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทั้งภาคประชาชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมรับฟังข้อมูลที่บูรณาการความรู้ในหลายหลายสาขา เพื่อ “ป้องกัน” และ “รับมือ” ภาวะโรคไตเรื้อรังอย่างถูกวิธี ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเข้ามามีบทบาท พร้อมกับข้อมูลสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงการรักษา เพื่อนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง สมาชิกในครอบครัว ได้อย่างเหมาะสม

วิดีโอบันทึกการสัมมนา

กำหนดการ วันที่ 25 มีนาคม 2564

ดำเนินรายการโดย :
1) ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2) ดร.วงศกร พูนพิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการความร่วมมือวิจัยขนาดใหญ่

13.30-13.40 น.

กล่าวต้อนรับ

โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

13.40 – 14.25  น.

ความก้าวหน้าด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันโรคไตเรื้อรัง

โดย
1) ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์
หน่วยโรคไต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2) นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

14.25 – 14.30 น.

พัก

14.30 – 14.50 น.

การปฏิบัติตัวเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคไตเรื้อรัง

โดย รศ.นพ.โอภาส ไตรตานนท์
อายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.50-15.10 น.

เพิ่มคุณภาพชีวิตด้วยเครื่องล้างไตทางช่องท้องแบบอัตโนมัติฝีมือคนไทย

โดย ดร.เดโช สุรางค์ศรีรัฐ
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์

15.10-15.30 น.

สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพเมื่อเผชิญหน้ากับโรคไตเรื้อรัง

โดย นพ.จักรกริช โง้วศิริ
รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

เกี่ยวกับวิทยากร:

Tag

รายการสัมนา

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

บริการของ สวทช.

สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัยพัฒนา และเข้าใจการทาธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม

กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start-up

การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางวิทยาศาสตร์ และนิคมวิจัยของประเทศ

สอบถามบริการ สวทช.

ติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
E-mail: brc@nstda.or.th
Call center: 02 564 8000