Line Track Skip to content

กลยุทธ์และทิศทางของปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย

กลยุทธ์และทิศทางของปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย

รายละเอียด:

กลยุทธ์และทิศทางของปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย

กลยุทธ์และทิศทางของปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย

        “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญและส่งเสริมเพื่อให้เกิดการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่วมกันจัดทำร่างแผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พ.ศ. 2564-2570  (ร่าง) แผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์ฯ นี้ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยจะเป็นประเทศชั้นนำในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายในปี พ.ศ. 2570” 

        โดยมีเป้าประสงค์หลัก 3 ด้าน ได้แก่ การสร้างคนและเทคโนโลยี การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการสร้างผลกระทบ (ที่ดี) ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ในด้านยุทธศาสตร์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไว้ 5 ด้าน เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านสังคม จริยธรรม  กฎหมาย และกฎระเบียบ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ อุตสาหกรรมและกลุ่มเป้าหมายสำหรับประเทศไทย ที่มุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไปสนับสนุนและพัฒนาในระยะเร่งด่วนคือ เกษตรและอาหาร การแพทย์และสุขภาวะ การใช้งานและบริการภาครัฐ ในเสวนานี้จะได้เรียนรู้จากวิทยากรต่างชาติ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์ จากนั้นจะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย รวมทั้งแนวทางการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานในระยะเร่งด่วนกับ 3 อุตสาหกรรม จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน

วิดีโอบันทึกการสัมมนา

กำหนดการ

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564

9.00 – 9.05 น.

กล่าวนำที่มาของการประชุมกลยุทธ์และทิศทางของปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย
โดย ดร.อลิสา คงทน
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

9.05 – 9.40 น.

National agenda, Driving forces, Technology trend and the adoption of AI ecosystem in Japan

โดย Professor Junichi Tsujii, Ph.D.
Director of Artificial Intelligence Research Center, AIST, Japan

9.40 – 10.10 น.

National agenda, Driving forces, Technology trend and the adoption of AI ecosystem in Singapore

โดย Laurence Liew, Ph.D.
Director of AI Innovation, AI Singapore (AISG), a national program on Artificial Intelligence

10.10 – 10.15 น.

พักเบรค

10.15 – 10.35 น.

กลยุทธ์และทิศทางการขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย,
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

10.35 – 11.35 น.

เสวนา มองต่างมุม “กลยุทธ์และทิศทางของปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย”

(ใน 3 ประเด็นสำคัญ: (1)บทบาทของ AI ทีมีต่อชีวติแห่งสังคมอนาคต , (2)การประยุกต์ใช้ AI ในสังคมและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ รวมถึงการสร้างโอกาส Startup และ(3) กลไกสำคัญเห่งการขับเคลื่อน AI ecosystem ในประเทศไทย)

โดย 

  1. รองศาสตราจารย์ ดร. จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. ดร. มหิศร ว่องผาติ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด
  3. รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร, ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส (ทีม Data Innovation), ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
  4. ดร. ปรัชญา บุญขวัญ, หัวหน้าทีมวิจัยการประมวลผลภาษาธรรมชาติและความหมาย, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดำเนินรายการ โดย ดร. ขวัญชีวา แตงไทย, นักวิจัยกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

11.35 – 11.50 น.

Q & A

11.50 – 12.00 น.

ปิดการบรรยาย โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

เกี่ยวกับวิทยากร:

Tag

รายการสัมนา

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

บริการของ สวทช.

สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัยพัฒนา และเข้าใจการทาธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม

กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start-up

การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางวิทยาศาสตร์ และนิคมวิจัยของประเทศ

สอบถามบริการ สวทช.

ติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
E-mail: brc@nstda.or.th
Call center: 02 564 8000