Line Track Skip to content

พลังงานกับการเกษตรยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 5.0

พลังงานกับการเกษตรยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 5.0

รายละเอียด:

พลังงานกับการเกษตรยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 5.0

พลังงานกับการเกษตรยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 5.0

        ภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญมากในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านการผลิตอาหาร วัตถุดิบตั้งต้นในภาคอุตสาหกรรม และการผลิตพลังงานทดแทน โดยเป็นแหล่งรายได้ให้แก่ประชากรส่วนใหญ่ รวมถึงเป็นฐานการผลิตที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าและการส่งออกสำหรับภาคการผลิตและบริการอื่น ๆ

        จากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ทำให้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้กับภาคเกษตรมากยิ่งขึ้น เพื่อควบคุมผลผลิตให้มีความสม่ำเสมอทั้งปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการควบคุมการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างแม่่นยำและคุ้มค่า ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ “ทำน้อยแต่ได้มาก”

        ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมเสวนา รวมถึงแนวทางที่จะช่วยการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถด้านการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม ซึ่งนอกจากจะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ภาคการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

วิดีโอบันทึกการสัมมนา

กำหนดการ

วันที่ 30 มีนาคม 2564

13.00-13.15 น.

กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม

โดย ประธานบริหารโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – สวทช.

13.15-14.15 น.

  • ภาพรวมเทคโนโลยีพลังงานกับการเกษตรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 5.0 

คุณสุภกิณห์ สมศรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน

  • Case study: Solar Sharing / Agrivoltaic 

ผศ.ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  • Case study: Smart farm / การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรือนเพาะปลูก  

ดร.ศุภนิจ พรธีระภัทร     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ    คณะเกษตรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

14.15-14.45 น.

การเสวนาด้านนวัตกรรมพลังงานกับภาคการเกษตร 

รายชื่อผู้ร่วมเสวนา

1. นายพินิจ ศิริพฤกษ์พงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน

2. ผศ.ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

3. รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
คณะเกษตรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

4. ดร.ศุภนิจ พรธีระภัทร
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

5. คุณสุภกิณห์ สมศรี 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน

ดำเนินการเสวนา โดย
รศ.ดร.ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน

14.45-15.00 น.

ถาม-ตอบ

เกี่ยวกับวิทยากร:

Tag

รายการสัมนา

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

บริการของ สวทช.

สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัยพัฒนา และเข้าใจการทาธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม

กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start-up

การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางวิทยาศาสตร์ และนิคมวิจัยของประเทศ

สอบถามบริการ สวทช.

ติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
E-mail: brc@nstda.or.th
Call center: 02 564 8000