Line Track Skip to content

การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านการคมนาคมขนส่งในระบบราง

การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านการคมนาคมขนส่งในระบบราง

รายละเอียด:

ยกระดับความปลอดภัย
ด้านการคมนาคมขนส่ง
ในระบบราง

การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านการคมนาคมขนส่งในระบบราง

R&D For Safety Enhancement in Rail Transport System

        ประเทศไทยกำลังมีการลงทุนครั้งใหญ่เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ซึ่งในส่วนของระบบขนส่งทางราง รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญโดยจะยกระดับระบบการคมนาคมทางรางทั่วประเทศภายใน 10 ปีข้างหน้า จะเพิ่มระยะทางของรถไฟจาก 4,000 กิโลเมตร เป็น 10,000 กิโลเมตร เพื่อขยายศักยภาพในการขนส่งสินค้า ในขณะที่รถไฟฟ้าในกรุงเทพและปริมณฑลก็จะมีการให้บริการเพิ่มจากเดิมประมาณ 100 กิโลเมตร เป็นมากกว่า 400 กิโลเมตร  รวมทั้งในอนาคตจะมีรถไฟความเร็วสูงเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางภายในประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านเทคโนโลยีและการดูแลบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งการศึกษาวิจัยและพัฒนาจึงเป็นจุดเริ่มต้นอย่างหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้และสามารถต่อยอดเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ต่อไป

        การบรรยายในครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอการยกระดับความปลอดภัยในระบบขนส่งทางราง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่ง มิฉะนั้นอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินได้

วิดีโอบันทึกการสัมมนา

กำหนดการ

 

วันที่ 26 มีนาคม 2564

09.00-09.10 น.

กล่าวเปิดการบรรยาย

โดย ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์
ผู้อํานวยการ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

09.10-09.40 น.

การเสียหายของล้อ-เพลาและรางรถไฟ

โดย คุณสยาม แก้วคำไสย์
วิศวกรอาวุโส ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

09.40-10.10 น.

ระบบค้นหาและแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางข้างหน้าขบวนรถไฟ

โดย ดร.ทิวัตถ์ พงศ์ถาวรกมล
นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

10.10-10.40 น.

ความปลอดภัยในระบบโครงสร้างพื้นฐาน

โดย ดร.อรรถพล เก่าประเสริฐ 
วิศวกรอำนวยการศูนย์โครงการก่อสร้าง ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
การรถไฟแห่งประเทศไทย

10.40-11.10 น.

ต้นแบบระบบตรวจวัดการสั่นสะเทือนของรถไฟอัจฉริยะแบบฝังบนตัวรถไฟฟ้าที่ให้บริการเพื่อการประเมินความปลอดภัยและสภาพทางวิ่ง

โดย ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา
อาจารย์ สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

11.10-12.00 น.

ความปลอดภัยด้านการคมนาคมขนส่งในระบบราง

โดย ดร.ทยากร จันทรางศุ
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง กรมการขนส่งทางราง

เกี่ยวกับวิทยากร:

Tag

รายการสัมนา

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

บริการของ สวทช.

สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัยพัฒนา และเข้าใจการทาธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม

กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start-up

การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางวิทยาศาสตร์ และนิคมวิจัยของประเทศ

สอบถามบริการ สวทช.

ติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
E-mail: brc@nstda.or.th
Call center: 02 564 8000