นิทรรศการ
นิทรรศการ

BCG Economy Model

BCG Economy Model

BCG Economy Model คือ รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเสริมสร้างจุดแข็งของประเทศไทย

BCG Economy Model คือ รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเสริมสร้างจุดแข็งของประเทศไทย

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ

20 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ มาส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย

นิทรรศการ

ผลงานวิจัย

รวมผลงานการวิจัยหลากหลายด้านของ สวทช. และพันธมิตร ที่มุ่งพัฒนาให้สอดรับกับการแก้ปัญหาของประเทศในองค์รวม เพื่อช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนของประเทศอย่างเต็มกำลัง