Line Track Skip to content

การออกแบบที่โดนใจและเข้าเป้า – กระบวนการและตัวอย่างจริงของวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

การออกแบบที่โดนใจและเข้าเป้า – กระบวนการและตัวอย่างจริงของวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

รายละเอียด:

การออกแบบที่โดนใจและเข้าเป้า (Impactful Empathetic Design)

การออกแบบที่โดนใจและเข้าเป้า — กระบวนการและตัวอย่างจริงของวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาและความเป็นอยู่ที่ดี

Impactful Empathetic Design — processes and real-life examples of how to develop products for healthcare and wellbeing applications

 

       การออกแบบที่โดนใจและเข้าเป้า (Impactful Empathetic Design) คล้ายหรือต่างจากกระบวนการการออกแบบที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป เช่น Design Thinking หรือ Human-Centered Design อย่างไร ทำอย่างไรจึงออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ไม่ใช่แค่ใช้งานได้ แต่ให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้ได้จริง ให้โดนใจผู้ใช้จนผู้ใช้อยากใช้ต่อ และให้สร้างผลกระทบที่ดีได้ในระยะยาว เชิญหาคำตอบได้จากทีมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ MTEC ที่ได้หล่อหลอมกระบวนการ Impactful Empathetic Design จากบทเรียนและประสบการณ์จริงจากการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ตั้งแต่ อุปกรณ์เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่มในที่ทุรกันดาร เฟอร์นิเจอร์เพื่อช่วยผู้สูงอายุลกการพลัดตกหกล้ม อุปกรณ์ช่วยกระตุ้นความรู้คิดของผู้ที่มีอาการสมองเสื่อม จนถึงอุปกรณ์ช่วยดูแลผู้ป่วยหรือคนในครอบครัวทางไกล

วิดีโอบันทึกการสัมมนา

กำหนดการ

30 มีนาคม 2564

 
09:00 – 12:00 น.

การเสวนา: การออกแบบที่โดนใจและเข้าเป้า — กระบวนการและตัวอย่างจริงของวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

โดย

ดร. สิทธา สุขกสิ
นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

ดร. ศราวุธ เลิศพลังสันติ
นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

ดร. ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ
นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

ดร. ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ
ที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)

 

เกี่ยวกับวิทยากร:

Tag

รายการสัมนา

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

บริการของ สวทช.

สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัยพัฒนา และเข้าใจการทาธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม

กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start-up

การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางวิทยาศาสตร์ และนิคมวิจัยของประเทศ

สอบถามบริการ สวทช.

ติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
E-mail: brc@nstda.or.th
Call center: 02 564 8000