หน้าแรก สวทช. พร้อมพันธมิตร ร่วมส่งเสริม แนะแนวทางยกระดับโรงงานผลิตอาหารสู่ Industry 4.0
สวทช. พร้อมพันธมิตร ร่วมส่งเสริม แนะแนวทางยกระดับโรงงานผลิตอาหารสู่ Industry 4.0
14 มิ.ย. 2567
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

(วันที่ 13 มิถุนายน 2567) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวเปิดงาน “สัมมนาพลิกโฉมโรงงานผลิตอาหารของคุณเป็น Smart Food Factory ด้วย IIOT Solutions” ว่า “ปัจจุบันทั่วโลกกำลังก้าวสู่การปฏิวัติสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยี สมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในสายการผลิตเพื่อยกระดับสินค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้ภาคการผลิต สามารถทันต่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นที่มาของการผลักดันเพื่อยกระดับภาคการผลิตสู่ อุตสาหกรรม 4.0 เป็นความท้าทายต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายสำคัญของประเทศ ตามแนวทางการพัฒนา Thailand 4.0 หนึ่งใน “NSTDA Core Business” ของ สวทช. ที่มุ่งสร้างกระบวนการวิจัยและกลไกที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จริง สวทช. ร่วมมือกับหน่วยงาน พันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดทำ ‘Industry 4.0 Platform’ แพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการและกิจกรรมสนับสนุนการ ยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยบริการแบบครบวงจร มุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิต ลดต้นทุนและของเสีย เพิ่มคุณภาพของการผลิตสินค้า ปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ และ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดย สวทช. มีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาที่เป็นรากฐานสำคัญต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของ ประเทศ รวมทั้งยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เสมือนเป็นนิคมวิจัยสำหรับเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันมีเอกชนตั้งศูนย์วิจัยหรือศูนย์นวัตกรรมมากกว่า 110 บริษัท บริษัทต่างประเทศประมาณ 38% มี Ecosystem ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม รองรับทุกความต้องการของธุรกิจเทคโนโลยีแบบครบวงจร โดยมีศูนย์วิจัยแห่งชาติ 5 ศูนย์ ได้แก่ NECTEC BIOTEC MTEC NANOTEC และ ENTEC มีบุคลากรด้านวิจัยพัฒนา จำนวนมากกว่า 3,000 คน มี PhD มากกว่า 700 คน พร้อมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย มีสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน อีกทั้งยังมี ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ซึ่งมีเทคโนโลยีนำร่องการให้บริการแก่ผู้ประกอบการไทย แล้ว เช่น แพลตฟอร์ม IDA (Industrial IoT and Data Analytics Platform) แพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลระบบภายใน โรงงานผ่านเซนเซอร์และ IoT เพื่อวิเคราะห์และบริหารจัดการการทำงานของเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ ที่มีบริการพร้อม ถ่ายทอดสู่อุตสาหกรรม รวมทั้งยังมีการพัฒนา Autonomous Mobile Robots หรือหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ”

กิจกรรมภายในงานมุ่งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยที่สนใจในการปรับเปลี่ยนองค์กร หรือ มีบทบาทในการพัฒนาองค์กรสู่โรงงานอัจฉริยะ เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยมีกิจกรรมไฮไลท์ อาทิ
การบรรยายอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารไทยกับการผลักดันเข้าสู่ Industry 4.0 โดยคุณอดลุย์ เปรมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

การเสวนา “Overcoming Challenge in Digital Transformation” โดยผู้แทนจาก ดร.กรกช ธิวงศ์คำ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Automation & IoT บริษัท เบทาโกร จำกัด มหาชน, คุณจริยวดี บุบผา กรรมการผู้จัดการ บริษัทโนวา กรีน เพาเวอร์ ซิสเท็ม จำกัด, ดร.พรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายเชิงกลยุทธ์และประเมินผล เนคเทค สวทช. และ น.สพ.สนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
นอกจากนี้ ยังมีการบรรยาย “แนวทางยกระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทยสู่ Industry 4.0” โดย ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มแพลดฟอร์มสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 สวทช. กล่าวถึงบันได 4 ขั้นในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ Industry 4.0 โดยนำ Digital transformation มาใช้เป็นฐานเพื่อสร้างความสำเร็จ เริ่มต้นจากการประเมินความพร้อมทางอุตสาหกรรม Thailand i4.0 Index ขั้น 1 Online & Interactive Self – Assessment การประเมินระดับความพร้อมขององค์กรแบบออนไลน์ด้วยตนเอง ขั้นที่ 2 Readiness Assessment by Experts การประเมินระดับความพร้อมองค์กรโดยผู้เชี่ยวชาญ ขั้นที่ 3 Roadmapping & Solutioning บริการให้คำปรึกษา ข้อเสนอ และคำแนะนำด้านการลงทุน รวมถึงสิทธิประโยชน์ ขั้นที่ 4 Upskill & Reskill & Newskill ยกระดับความสามารถ เตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เหล่านี้คือบริการที่ สวทช.เตรียมเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการ”

 

แชร์หน้านี้: