หน้าแรก สวทช. จับมือ มจษ. พัฒนาสื่อสาระความรู้ดิจิทัลสนับสนุนการเรียนรู้แบบเปิด เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
สวทช. จับมือ มจษ. พัฒนาสื่อสาระความรู้ดิจิทัลสนับสนุนการเรียนรู้แบบเปิด เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
5 มี.ค. 2564
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

(5 มีนาคม 2564) อาคาร สวทช. ถ.พระราม 6 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “ด้านวิชาการและด้านการบริหารจัดการสื่อดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม” เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการสื่อดิจิทัล โดยให้การสนับสนุนด้านเทคนิคการถ่ายทอดความรู้เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนาสื่อสาระความรู้ในรูปแบบดิจิทัลที่เหมาะสมเพื่อเผยแพร่เป็นสาธารณะ สร้างประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำไปสู่การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือเป็นเวลา 3 ปี โดยมี ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ วงศ์ทองคำ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มจษ. เป็นผู้ลงนาม และมี คุณวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด SCB Academy เป็นสักขีพยาน

ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับ มจษ. ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยและพัฒนาของประชาคมทั้ง 2 หน่วยงาน ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของประชาชน โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย 1. สนับสนุนด้านเทคนิคการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนาสื่อสาระดิจิทัล และ e-Learning 2. พัฒนาสื่อสาระความรู้ในรูปแบบดิจิทัลที่เหมาะสมเพื่อเผยแพร่เป็นสาธารณะ และประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.ร่วมกันจัดบริการวิชาการสำหรับบุคลากร นักศึกษา ที่อยู่ในความดูแลของคณะวิทยาการจัดการ มจษ.รวมทั้งบุคคลทั่วไป ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานและนำไปสู่การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยอย่างยั่งยืน 4. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของ STKS ในการผลิตสื่อ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาการจัดการ มจษ. ภายใต้โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

“STKS” เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ สวทช. มีหน้าที่เป็นห้องสมุดกลาง สวทช. โดยให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูลความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งช่วยสนับสนุนการจัดการความรู้ขององค์กร เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ สวทช. รวมทั้งออกแบบและพัฒนาสื่อสาระดิจิทัล ตลอดจนศึกษาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบบเปิดเพื่อการจัดการและการเผยแพร่สารสนเทศและความรู้แบบเปิดที่เข้าถึงได้ทุกคน ทุกที่ และทุกเวลา เพื่อรองรับการศึกษาแบบเปิดและการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ต้องการผลิตและเผยแพร่สื่อความรู้ และบทเรียนออนไลน์แบบเปิด (Massive Open Online Course: MOOC) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการในชุมชนสำหรับประชาชนที่สนใจ อีกทั้งยังต้องการขยายความร่วมมือการให้บริการวิชาการและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยและพัฒนาของสถาบัน ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของคนทั่วไปในสังคม” ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ วงศ์ทองคำ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มจษ. กล่าวว่า มจษ. มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม และคุณภาพในการเป็นนักปฏิบัติสู่สังคม รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาการสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาการเรียนการสอน ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อีกทั้งยังมีเรื่องของบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วม ซึ่งนอกจากจะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้ว ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพทางวิชาการมากขึ้น โดย มจษ. มีโครงการที่ทำร่วมกับ SCB Academy ในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นชื่อ “Community Content marketing” โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ มจษ. ร่วมกับประสบการณ์จริงของผู้บริหารและพนักงานของไทยพาณิชย์ที่มีความรู้และประสบการณ์เรื่อง Digital Marketing มาร่วมมือกันออกแบบหลักสูตรและนำออกเผยแพร่ให้ทางชุมชนเพื่อให้มีทักษะใหม่ในการนำไปใช้ประกอบอาชีพหรือทำงานรูปแบบใหม่ ซึ่งความร่วมมือกับ สวทช. ในครั้งนี้จะช่วยให้หลักสูตรนี้สามารถเปิดกว้างสู่สังคมได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจาก สวทช. มีแพลตฟอร์มที่มีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับที่หลากหลาย ดังนั้น จะช่วยสร้างโครงการที่ดีออกสู่สังคมให้คนในสังคมได้ใช้ประโยชน์อีกมากมายในอนาคต

“เราไม่สามารถก้าวไปด้วยตัวคนเดียวได้ เราต้องมีพันธมิตรทางวิชาการที่จะดำเนินการร่วมกัน ซึ่งความร่วมมือกับ สวทช. ในครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีและจะเป็นก้าวสำคัญที่จะมาช่วยพัฒนาในอนาคต และเชื่อว่าพลังของพันธมิตรในครั้งนี้จะสามารถต่อยอดกับองค์กรอื่น ๆ ได้อีกมาก เพื่อช่วยทำให้สังคม ชุมชน และประเทศของเราเกิดการพัฒนาและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้” ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ วงศ์ทองคำ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มจษ. กล่าว

Download-Press-Release-NSTDA-MOU-Chandrakasem  

5 มี.ค. 2564
0
แชร์หน้านี้: