หน้าแรก สวทช. จัดกิจกรรม “ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อโลก: ผ่านแง่มุมวิทยาศาสตร์ (Eco-Innovate Camp: Creating with Science)” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
สวทช. จัดกิจกรรม “ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อโลก: ผ่านแง่มุมวิทยาศาสตร์ (Eco-Innovate Camp: Creating with Science)” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
10 มิ.ย. 2567
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

สวทช. ได้จัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อโลก: ผ่านแง่มุมวิทยาศาสตร์ (Eco-Innovate Camp: Creating with Science) เพื่อสร้างจิตสำนึกสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ค่าย “Eco-Innovate Camp: Creating with Science” ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ตระหนักและร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2567 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และแหล่งเรียนรู้ในกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ศิลปิน ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน

ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เริ่มต้นด้วยการบรรยายโดยคุณฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “เธอโอเคไหม…ถ้าเราจะช่วยกันรักษ์โลกและลดโลกร้อน” การบรรยายนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมเกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติกและขยะพลาสติก ลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัว เป็นต้น ซึ่งก็อยู่ในเป้าหมายที่ 13 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) คือ ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วย

ต่อมาในช่วงเช้า ผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมกิจกรรม “กระเป๋าผ้าเล่าเรื่อง….ลดการใช้ถุงพลาสติก” โดยคุณนันทวัน วาตะ กิจกรรมนี้ประกอบด้วยการแชร์มุมมองการวาดภาพด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน กิจกรรมแป้งพิมพ์สีธรรมชาติ และการเพ้นท์
กระเป๋าผ้ารักษ์โลกด้วยสีจากวัสดุธรรมชาติเหลือใช้ภายใต้ธีมวันสิ่งแวดล้อมโลก เช่น สีจากเปลือกโกงกางที่เป็นขยะจากการผลิตถ่านหุงต้ม และสีจากเปลือกผลชาน้ำมันที่เป็นขยะจากการผลิตน้ำมันประกอบอาหาร ซึ่งสีธรรมชาติดังกล่าวเป็นผลงานวิจัยจากนักวิจัย ทีมวิจัยสิ่งทอ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.

ช่วงบ่าย ผู้เข้าร่วมได้อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและสร้างคลิป VDO ด้วยสมาร์ตโฟน ภายใต้หัวข้อ “ลดโลกร้อนสไตล์ Content Creator” โดยคุณภาวิณี โต๊ะอาด โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา ซึ่งจะเป็นการสอนวิธีการสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วงเย็น ผู้เข้าร่วมได้สำรวจชุมชนในกรุงเทพฯ ผ่านกิจกรรม Urban Walk โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ บุญเกิด และ ดร.อภิรดา สถาปัตยานนท์ เป็นผู้นำทาง การสำรวจนี้ได้เน้นถึงมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนเมืองและมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักมลพิษแบบต่าง ๆ ที่อยู่คู่กับชีวิตของสังคมเมืองในเกาะรัตนโกสินทร์ ในช่วงเช้าวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ผู้เข้าร่วมเริ่มต้นวันด้วยกิจกรรม Urban Walk ที่ต่อเนื่องจากวันก่อนหน้านี้ และในช่วงเช้าผู้เข้าร่วมได้สร้างและนำเสนอคลิป VDO การสำรวจชุมชนในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการสรุปและปิดกิจกรรม ก่อนเดินทางกลับบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ค่าย “EcoInnovate Camp: Creating with Science” นี้เป็นอีกหนึ่งความพยายามในการส่งเสริมความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชน การเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และน่าสนใจโดยมุ่งหวังว่าจะช่วยให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน

เด็กหญิงอธิชา เนาสันเทียะ นักเรียนชั้น ม. 2 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 กล่าวว่า ชอบกิจกรรมในค่าย Eco-Innovate Camp ที่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้ โดยเฉพาะกิจกรรมกระเป๋าผ้าเล่าเรื่อง เพราะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้โดยการนำกระเป๋ามามาใช้ซ้ำเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก
เด็กชายกัญตะวัน โพธิ์แสง นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนวัดเขียนเขต กล่าวว่า ชอบกิจกรรม Urban Walk เพราะได้สำรวจชุมชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ได้มีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่ ได้เรียนรู้เส้นทาง รู้ประวัติศาสตร์ และเรียนรู้มลพิษแบบต่าง ๆ ในชุมชนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ด้วย

ทั้งนี้หน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบดังกล่าว และหัวข้ออื่น ๆ ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สวทช. ติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 77215 , 77207 , 77288 หรือทางแฟนเพจ https://www.facebook.com/sciencecamp.fanpage

แชร์หน้านี้: