หน้าแรก สวทช. โดย STKS และ ม.เกษตรศาสตร์ โดย สำนักหอสมุด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้
สวทช. โดย STKS และ ม.เกษตรศาสตร์ โดย สำนักหอสมุด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้
29 ต.ค. 2563
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

(วันที่ 27 ตุลาคม 2563) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้” ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นพันธมิตรการจัดการและบริการสารสนเทศและองค์ความรู้ ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีและเป็นพยานในการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมี ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และนางวนิดา ศรีทองคำ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมลงนามในครั้งนี้

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ความร่วมมือ คือ

  • ร่วมกันพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ผ่านโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
  • ร่วมกันให้บริการสารสนเทศห้องสมุดสนับสนุนการวิจัย เพื่อเกิดการแบ่งปันและใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันอย่างประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาบุคลากรของทั้งสองสถาบัน เพื่อให้เกิดความคุ้มทุนในการจัดหาและใช้ทรัพยากรฯ
  • ร่วมกันพัฒนาให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์หรือองค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีสำหรับบุคลากร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยอาศัยสื่อออนไลน์ และสื่ออื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคตอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่จะทำให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

29 ต.ค. 2563
0
แชร์หน้านี้: