หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ การจัดการความรู้ (KM) เครื่องมือพื้นฐานการจัดการความรู้
เครื่องมือพื้นฐานการจัดการความรู้
18 ส.ค. 2553
0
การจัดการความรู้ (KM)

“Classification is at the basis of all intelligence work, and is resorted to unconsciously by     intelligent people. It is a thousand times more effective of consciously used as a tool.” –     Bernard Palmer & Derek Austin

 • เครื่องมือสำคัญ สำหรับการจัดการสารสนเทศ คือ การจัดหมวดหมู่และการทำดัชนี
 • การจัดหมวดหมู่เป็นพื้นฐานในการจัดเนื้อหาให้เป็นระบบ  การทำดัชนีช่วยในการจัดเอกสารและลงรายการเอกสาร  ด้วยการรวมทั้งหัวเรื่องและแหล่งที่อยู่ของเอกสารเข้าด้วยกัน ถ้าการทำดัชนีมีประสิทธิภาพ จะต้องทำให้ผู้ใช้รู้ว่าต้องใช้คำสำคัญคำใดเพื่อที่จะหาสารสนเทศที่เกี่ยว ข้องกันได้ ด้วยการใช้คำศัพท์ควบคุม โดยทั่วไปแล้วมักจะใช้ taxonomy หรือศัพท์สัมพันธ์เข้ามาช่วย
 • “Besides the investment in technology, taxonomies take a great deal of intellectual effort. Most require a fair amount of manual effort at some point, too, no matter what sales people tell you.” – Susan Feldman
 • หน้าที่ของ Taxonomy ในการจัดการความรู้ก็คือ ทำให้สารสนเทศสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น ด้วยการใช้คำศัพท์ที่ควบคุมและอย่างมีโครงสร้าง
 • การสร้าง Taxonomy
  • กำหนดขอบเขตของ Taxonomy
  • มีทีมทำงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ
  • รวบรวมคำศัพท์กว้าง ๆ ที่อธิบายตัวเนื้อหา
  • กำหนดคำที่ใช้และกำหนดคำจำกัดความโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่ใช้คำศัพท์
  • ใช้หลักเกณฑ์ที่มีอยู่เพื่อให้ครอบคลุมด้านอื่น ๆ ด้วย
  • เลือกคำสำคัญจากชื่อเรื่อง สาระสังเขป เนื้อหา หรือคำที่แนะนำโดยผู้จัดทำดรรชนี
  • สนับสนุนให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย
  • ฝึกอบรมการใช้
  • ฯลฯ
 • ตัวอย่าง Taxonomy ของสาขาวิชาที่ สวทช. ใช้เป็นตัวกำหนดการกำกับผลงานหรือความรู้แต่ละสาขาวิชา โดยมีการแบ่งเป็น ๓ ระดับ (ขอยกตัวอย่างเพียง ๑ สาขาวิชา)
  • Biological sciences Plant biotechnology and related agricultural science Plant biotechnology 
  • ฺBiological sciences Plant biotechnology and related agricultural science Plant breeding
  • Biological sciences Plant biotechnology and related agricultural science Plant pathology
  • Biological sciences Plant biotechnology and related agricultural science Plant physiology
  • Biological sciences Plant biotechnology and related agricultural science Plant genetics
  • Biological sciences Plant biotechnology and related agricultural science Plant biochemistry
18 ส.ค. 2553
0
แชร์หน้านี้: